I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er lokalplanens formål:

1.1 at udlægge området til campingplads med tilhørerende rekreative faciliteter, f.eks. spabad, fitnessrum, boldbane o. lign.

1.2 at sikre hensyn til de landskabelige forhold, herunder kysten og Wegenersminde

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4, og omfatter matr. nr. 1i, Dragerup By, Grandløse

2.2 Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone

3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til campingplads med mulighed for tilhørerende rekreative faciliteter som vist på kortbilag 5.

3.2 Lokalplanområdet er inddelt i fem delområder som vist på kortbilag 5.

  • I delområde I må kun etableres byggeri til én bolig, reception, butik, serviceformål som toilet/bad og rekreative faciliteter som wellness, fitness o. lign., dog jf. § 3.5.
  • I delområde II må kun etableres byggeri til campinghytter, serviceformål og rekreative faciliteter, dog jf. § 3.5.
  • I delområde III må kun etableres byggeri til campinghytter.
  • I delområde IV og V må kun etableres byggeri til shelters.
  • I delområde IV og V kan der etableres pladser til campingvogne telte o. lign.

3.3 Der kan etableres rekreative faciliteter, uden egentligt tilhørende byggeri, som legehuse, legeredskaber o. lign. inden for lokalplanområdet, dog jf. § 3.5.

3.4 Der kan etableres tekniske anlæg inden for lokalplanområdet, dog jf. § 10.4.

3.5 Særligt støjgenererende rekreative faciliteter som boldbaner, hoppepuder o. lign. skal etableres inden for delområde II eller V som vist på kortbilag 5.

3.6 Det samlede antal af campingenheder fastsættes til maks. 220. campingenheder tæller campingvogne telte o. lign, samt shelters og campinghytter.

3.7 Antallet af shelters fastsættes til maks. 4.

3.8 Antallet af campinghytter fastsættes til maks. 22.

4.1 Der må ikke ske yderligere udstykning inden for lokalplanområdet.

 

5.1 Almindelige campinghytter må maks. være 35 m2. Campinghytter indrettet til handicappede må maks. være 46m2.

5.2 Shelters må maks. være 10m2.

5.3 Der må maks. etableres 60m2 bruttoetageareal dagligvarebutik.

5.4 Bygninger må kun opføres i én etage.

5.5 Bygningshøjden over terræn må ikke overstige 5 m, og facadehøjden må ikke overstige 3 m.

5.6 Lokalplanen fastsætter følgende maksimale bebyggelse for hvert af de 5 delområder:

I. 1500 m2
II. 1100 m2
III. 600 m2
IV. 200 m2
V. 100 m2

Bemærkning: Byggeri til rekreative faciliteter som legeplads, legeredskaber m.m. medregnes ikke som bebyggelse.

 

6.1 Campinghytter og shelters skal udføres med træbeklædning.

6.2 Tage skal udføres som symmetriske sadeltage med taghældninger på mellem 25 og 45 grader. Shelters kan udføres med flade tage.

6.3 Solceller og solfangere kan oplægges på eller integreres i tagflader i rektangulære felter. Ophængning eller integrering af solceller og solfangere må ikke ske på facader.

6.4 Solceller og solfangere skal være antirefleksbehandlede

7.1 Vejadgang til planområdet sker fra Sofiesminde allé, som vist på kortbilag 5.

7.2 Der kan etableres veje internt i området.

7.3 Der skal etableres mindst 1,15 parkeringsplads pr. etableret plads til campingenhed. Parkeringspladsen kan enten placeres i forbindelse med plads til campingenhed, eller i delområde I.

Bemærkning: Parkeringsnormen er fastsat til 1,15 for at sikre parkering til éndagsgæster og bolig til lejrchef.

7.4 Desuden skal der i delområde I etableres mindst én parkeringsplads pr. 25m2 bruttoetageareal til dagligvarebutik.

8.1 Der må kun skiltes med navn og logo for virksomheder lokaliseret i lokalplanområdet. Der må ikke reklameres for enkeltprodukter eller varemærker. Almindeligt navne- nummerskilt o. lign. er undtaget denne bestemmelse.

8.2 Der må opstilles én flaggruppe med op til tre flagstænger i en gruppe. Flagstænger må højst være 12 meter høje målt fra terræn. På flag må alene orienteres om områdets funktion som campingplads, herunder med navn og logo for campingpladsen. Der må ikke reklameres med enkeltprodukter, varemærker eller med navn og logo for andre virksomheder tilknyttet campingpladsen.

8.3 Der må stå et skilt eller en pylon ved indkørslen til campingpladsen. Skiltet eller pylonen må højst være 5 meter målt fra terræn og højst 2 meter bred. På skiltet eller pylonen må reklameres for campingpladsen som virksomhed, herunder de faciliteter, services og funktioner som tilbydes, men ikke med navn eller logo på øvrige virksomheder tilknyttet campingpladsen.

8.4 Skilte og pyloner må ikke blinke, bevæge sig eller lyse, men må oplyses med spotbelysning.

9.1 Beplantningsbæltet A - A skal etableres med en bredde på mindst 10 m, som vist på kortbilag 5. Beplantningsbæltet skal bestå af træer og buske. Beplantningsbæltet skal have en visuelt afskærmende effekt, og i udvokset stand have en højde på mindst 5 m.

9.2 Beplantningsbæltet B - B skal enten etableres efter retningslinjerne i § 9.1 eller som hæk som vist på kortbilag 5.

9.3 Beplantningsbæltet C - C skal etableres med en bredde på mindst 10 m som vist på kortbilag 5. Beplantningsbæltet skal bestå af træer og buske. Beplantningen skal have en visuelt afskærmende effekt, og i udvokset stand have en højde på mindst 2 m. Bemærkning: Der er fastsat retningslinjer for beplantningsbæltet C - C i fredningen for Wegenersminde. § 9.3 følger disse retningslinjer.

9.4 Beplantningsbæltet D - D skal etableres med en bredde på mindst 3 m som vist på kortbilag 5. Beplantningen skal have en visuelt afskærmende effekt, og i udvokset stand have en højde på mindst 3 m.

9.5 Trærækken i delområde IV skal etableres som vist på kortbilag 5. Trærækken skal bestå af træarter, der i udvokset stand har en gennemsnits maks. højde på 3-8 m og en trækrone der kan opnå en horisontal diameter på min. 6 m. Træerne skal placeres med en individuel afstand på maks. 5 m.

9.6 Hækken i delområde IV skal etableres som vist på kortbilag 5. Hækken skal have en visuelt afskærmende effekt og i udvokset stand have en højde på min. 3 m.

9.7 Beplantningen skal retableres i tilfælde af at den går ud, mistrives eller vindfældes

10.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning iht. den til enhver tid gældende varmeforsyningsplan. Bemærkning: Der kan opnås dispensation fra tilslutningspligten efter reglerne i Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg.

10.2 Området skal tilsluttes kollektiv vandforsyning iht. den til enhver tid gældende vandforsyningsplan.

10.3 Området skal tilsluttes kollektiv kloak iht. den til enhver tid gældende spildevandsplan.

10.4 Tekniske anlæg må ikke placeres tættere end 5 m på lokalplanens matrikelskel og skal opføres i overenstemmelse med § 5.
Tekniske anlæg skal være indesluttet i bygningerne eller afskærmes mod tilstødende veje og opholdsarealer gennem beplantning eller hegn.
Bygninger til teknisk forsyning må gives et maksimalt areal på 15 m² og en maksimal højde på 3 m.

11.1 Inden ibrugtagning af bebyggelse skal bebyggelsen være tilsluttet den kollektive forsyning og det kollektive regn- og spildevandssystem jf. § 10.

11.2 Inden ibrugtagning af pladser til campingenheder og byggeri skal der etableres parkeringspladser jf. § 7.3

11.3 Inden ibrugtagning af dagligvarebutik skal der etableres parkeringspladser jf. § 7.4

11.4 Inden ibrugtagning af pladser til campingenheder og byggeri skal der etableres beplantningsbælter jf. §§ 9.1, 9.2, 9.3, 9.4.

11.5 Inden ibrugtagning af nye pladser til campingenheder i delområde IV, skal der etableres beplantning jf. §§ 9.5, 9.6.

12.1 Lokalplan 77 aflyses i sin helhed med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 3.45.

 

13.1 Efter Holbæk Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 19 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

13.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v der er indeholdt i planen. Lokalplen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen.

13.3 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v der er indeholdt i planen. Lokalplen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen.

Lokalplan nr. 3.45 er vedtaget af Holbæk Kommune den 19. august 2015