1.1 At sikre at området udlægges til boligformål samt til centerformål herunder, at der kan etableres et kulturhus i lokalplanområdets nordlige del.

1.2 At fastsætte bebyggelsesregulerende bestemmelser for området, der sikrer kulturmiljøet langs Jernbanevej.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses af Jernbanevej, Vestergade og Sejergårdsvej. Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 5ap, 5bu, 5bv, 5bx, 5bø, 5cb, 5ch, 5ci , 5cn, 5d, 5e, 5f, 5g, 5gr, 5h, 5k, 5lz, 5q, 5s, 5v, 10 samt 7000m, alle Kvarmløse by, Tølløse samt alle parceller, der efter d. 08-04 2016 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanområdet. Jf. kortbilag 3.

2.2 Området er beliggende i byzone.

2.3 Lokalplanområdet opdeles i 5 delområder som vist på kortbilag 4 og 5.

Delområde 1, 2, 3 og 5

3.1 Delområderne udlægges til centerformål med mulighed for at etablere og indrette bebyggelse til eksempelvis boliger, private og offentlige kontor- og servicevirksomheder, detailhandel i form af daglig- og udvalgsvarebutikker, parkering, liberale erhverv, undervisning, institutioner, kulturelle aktiviteter, cafeer, restauranter, hotel- og konferencevirksomhed.

Delområde 4

3.2 Delområdet udlægges til boligformål i form af åben-lav og tæt-lavbebyggelse.

Butiksstørrelser

3.3 Det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål inden for lokalplanområdet må ikke overstige 3.000 m².

3.4 Inden for delområde 1, 2 og 3 må bruttoetagearealet for den enkelte butik ikke overstige 300 m² for både dagligvare- og udvalgsvarebutikker.

3.5 Inden for delområde 5 må bruttoetagearealet for den enkelte butik ikke overstige 1.000 m² for dagligvarebutikker og 300 m² for udvalgsvarebutikker.

Tekniske anlæg

3.6 Inden for området kan der etableres transformerstationer til forsyning af kvarteret.

4.1 Udstykninger skal være på min. 300 m².

Generelt

5.1 Bebyggelse må kun opføres inden for de på kortbilag 4 og 5 viste byggefelter.

Mindre bygninger såsom, garager, skure, udhuse og lign. må etableres uden for byggefelterne, dog ikke inden for oversigtsarealer, samt inden for passage eller overkørsel mellem byggefelterne langs Jernbanevej, jf. §8.1, §8.2 og §8,6-§8.8.

5.2 Såfremt en del af et byggefelt ikke anvendes til bebyggelse, må det i stedet anvendes til adgangs- og parkeringsareal, grønt område, opholdsareal eller lign.

Delområde 1

5.3 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 80 for den enkelte ejendom

5.4 Bebyggelse må opføres i op til 2 etager med udnyttet tagetage og med en maks. højde på 12 meter, se kortbilag 4. Mod Jernbanevej skal bebyggelsen opføres i min. 2 etager.

5.5 Ny bebyggelse skal opføres med facade i den anførte byggelinje mod Jernbanevej, som vist på kortbilag 6.

5.6 Bebyggelse må ikke etableres sammenbygget over flere byggefelter, da der skal sikres passage og overkørsel med en bredde på mindst 2,7 mellem bygningerne mod gaden, i princippet som angivet på kortbilag 6.

5.7 Bebyggelse må kun opføres med en gesimshøjde på 6 meter.

Delområde 2

5.8 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 80 for den enkelte ejendom.

5.9 Bebyggelse må opføres i op til 2 etager og med en maksimal højde på 7 meter, se kortbilag 4.

Delområde 3

5.10 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for den enkelte ejendom.

5.11 Bebyggelse nord for Bytorvet må opføres i op til 2 etager med udnyttet tagetage og med en maks. højde på 12 meter, se
kortbilag 4.

5.12 Bebyggelse syd for Bytorvet må opføres i op til 1 etage med udnyttet tagetage og med en maks. højde på 8,5 meter, se
kortbilag 4.

5.13 Husdybden for boligbebyggelse skal være min. 7 meter og maks. 10 meter. Facadebebyggelsen langs Bytorvet skal opføres som sluttet bebyggelse.

Delområde 4

5.14 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for tæt-lav bebyggelse og 30 for åben-lav bebyggelse.

5.15 Bebyggelsen må opføres i maks. 1 etager med udnyttet tagetage og med en maks. højde på 8,5 meter, se kortbilag 4.

Delområde 5

5.16 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 80 for den enkelte ejendom.

5.17 Bebyggelse mod Jernbanevej skal opføres i min. 2 etager og må opføres i op til 2 etager med udnyttet tagetage og med en maks. højde på 12 meter, se kortbilag 4.

5.18 Bebyggelsen mod Jernbanevej over stueetagen skal opføres med en husdybde på minimum 7 meter og maksimum 10.

5.19 Ny bebyggelse skal opføres med facade i den anførte byggelinje mod Jernbanevej, som vist på kortbilag 6.

5.20 Bebyggelse må kun opføres med en gesimshøjde på 6 meter.

Generelt

6.1 Bebyggelsen må ikke fremstå med faste markiser eller baldakiner, dog må bygningen i delområde 2 tilføjes en fast markise eller baldakin, tilpasset bygningens formsprog, over udendørs opholdsarealer langs facaden mod øst, nord og vest. Se eksempler på illustrationer på bilag 7.

Delområde 1

6.2 Bebyggelsens facade mod Jernbanevej skal etableres med en vandret opdeling mellem stueetage og førstesal. Dette kan gøres ved etablering af gesims, materialeskift eller lign.

6.3 Bebyggelsens facader og gavle skal fremstå i blank mur i form af røde eller grå blødstrøgne tegl. Bebyggelsens stueetage mod Jernbanevej må dog desuden udføres som pudsede facader, med kvaderpuds eller lign. i lyse jordfarver.

6.4 Mod Jernbanevej skal der ske en variation i facaden med etablering af vinduer, indgangspartier og lign.

6.5 Som tagbeklædning må kun anvendes skiffer eller tegl i røde, sorte eller grå nuancer. På karnapper og kviste må andre materialer anvendes til beklædning af lodrette flader.

6.6 Bebyggelsens tage må kun udformes som sadeltag med en taghældning mellem 35 grader og 45 grader, som mansardtag eller som Københavnertag. Tagryggen skal være parallel med Jernbanevej.

6.7 Ved anvendelse til detailhandel skal vinduer i stueetagen mod Jernbanevej etableres som ubrudte vindueselementer med tynde rammer. Ved anvendelse til boligformål eller lign. skal vinduer i stueetagen etableres som opsprodsede vinduer, eksempelvis som dannebrogsvinduer.

6.8 Vinduer over stueetagen skal etableres som opsprossede vinduer eksempelvis som dannebrogsvinduer.

6.9 Mod Jernbanevej skal vinduer, døre, kviste og lign. placeres med en ensartet rytme i facaden.

Delområde 2

6.10 Bygningen må kun om­ eller tilbygges så den fastholder bygningens hovedform og eksisterende vertikale opdeling af facaden, - se også § 7.9.

6.11 Bebyggelsens tag må kun udformes som fladt tag.


Delområde 3 og 4

6.12 Bebyggelsens facader og gavle skal fremstå som blank mur med røde teglsten. Mindre facadepartier kan dog udføres med træbeklædning eller som pudset facade.

6.13 Som tagbeklædning må anvendes tegl eller betontagsten. På karnapper, kviste og fladt tag må andre materialer anvendes.

6.14 Bebyggelsens tage skal udformes som sadeltag med en taghældning mellem 30 grader og 45 grader eller som fladt tag.

Delområde 5

6.15 Bebyggelsens facade mod Jernbanevej skal etableres med en vandret opdeling mellem stueetage og førstesal. Dette kan gøres ved etablering af gesims, materialeskift eller lign.

6.16 Bebyggelsens facader og gavle skal fremstå i blank mur i form af røde, eller grå blødstrøgne tegl. Bebyggelsens stueetage mod Jernbanevej må dog desuden udføres som pudsede facader, med kvaderpuds eller lign. i lyse jordfarver.

6.17 Mod Jernbanevej skal der ske en variation i facaden med etablering af vinduer, indgangspartier og lign.

6.18 Som tagbeklædning må kun anvendes skiffer eller tegl i røde, sorte eller grå nuancer. På karnapper, kviste og flade tage må andre materialer anvendes til beklædning af lodrette flader.

6.19 Bebyggelsens tage må kun udformes som sadeltag med en taghældning mellem 35 grader og 45 grader, som mansardtag eller som Københavnertag. Tagryggen skal være parallel med Jernbanevej. Dog bebyggelse, som vender mod Jernbanevej etableres med fladt tag.

6.20 Ved anvendelse til detailhandel skal vinduer i stueetagen mod Jernbanevej etableres som ubrudte vindueselementer med tynde rammer. Ved anvendelse til boligformål eller lign. skal vinduer i stueetagen etableres som opsprodsede vinduer, eksempelvis som dannebrogsvinduer.

6.21 Vinduer over stueetagen skal etableres som opsprossede vinduer, eksempelvis som dannebrogsvinduer.

6.22 Mod Jernbanevej skal vinduer, døre, kviste og lign. skal placeret med en ensartet rytme i facaden.

Delområde 1

7.1 Bevaringsværdig bebyggelse, som vist på kortbilag 6, må ikke nedrives eller ombygges uden Byrådet tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

7.2 Bebyggelse må altid helt eller delvist tilbageføres til den oprindelige udformning, når denne dokumenteres i form af originale bygningstegninger eller historiske fotos.

7.3 Facadedele over stuetagen, som fremstår i blank mur skal bevares i blank mur, og oprindelige vinduesåbninger skal bevares.

7.4 Bebyggelsens stueetage mod Jernbanevej må pudses, eventuelt med kvaderpuds eller lignende og males i lyse jordfarver.

7.5 Tage må ikke have udhæng ud over den murede gesims, med mindre det har været den oprindelige tagform. Bygningens tagform skal bevares. Tage må udføres med røde vingetegl eller naturskifer.

7.6 Ved anvendelse til detailhandel skal vinduer i stueetagen mod Jernbanevej fremstå som ubrudte vindueselementer med tynde rammer. Ved anvendelse til boligformål eller lign. skal vinduer i stueetagen fremstå som opsprossede vinduer, eksempelvis som dannebrogsvinduer. I Jernbanegade 18 (det gamle apotek) skal vinduer være småsprossede.

7.7 Vinduer over stueetagen etableres som opsprossede vinduer, eksempelvis dannebrogsvinduer. I Jernbanegade 18 (det gamle apotek) skal vinduer være småsprossede.

Delområde 1, 2 og 5

7.8 Ny bebyggelse og større ombygning af bebyggelse i delområde 1, 2 og 5 skal respektere principperne om passager som vist på kortbilag 6.
Delområde 2

7.9 I bygningen i delområde 2 må etableres vinduesåbninger fra overkant gulv til underkant loft, samt døråbninger, mellem pillerne i facaden.

Vej

8.1 Vejadgang til området skal ske via. 2 overkørsler fra Sejergårdsvej samt 3 overkørsler fra Jernbanevej og 1 overkørsel fra Vestergade som angivet på kortbilag 5.

8.2 Der skal sikres adgang fra Jernbanevej til de bagvedliggende arealer via. overkørsler med en placering i princippet som angivet på kortbilag 5. Overkørslerne skal have en bredde på min. 2,7 meter jf. §5.6

8.3 Der skal udlægges areal til vej A­B i princippet som vist på kortbilag 5. Vej A-B skal udlægges i en bredde af min. 7 meter.

8.4 Der skal udlægges areal til vej C-D i princippet som vist på kortbilag 5. Vejen skal udlægges i en bredde af 4 meter.

Stier

8.5 Mellem Sejergårdsvej og Jernbanevej udlægges en privat fællesvej E-F i en bredde på min. 4 meter og maks. 5 meter i princippet som angivet på kortbilag 5.

Passager

8.6 Der skal sikres adgang fra Jernbanevej og Vestergade til de bagvedliggende arealer via. passager med en placering i princippet som angivet på kortbilag 5. Passagerne skal have en bredde på min. 2,7 meter.

8.7 Alle passager, der giver adgang til Bytorvet skal have en bredde på min. på 2,7 meter som vist på kortbilag 5.

8.8 Der skal sikres adgang fra Sejergårdsvej til Bytorvets nordlige bebyggelses hovedindgange, som sker fra nord jf. kortbilag 5


Parkering

8.9 Der skal etableres parkeringspladser svarende til min.:

Boliger:
2 p-pladser pr. åben/lav bolig
1,5 p-plads pr. tæt/lav bolig
1 p-plads pr. etagebolig

Dagligvarebutikker:
1 p-plads pr. 25 m² bruttoetageareal

Øvrige butikker og erhvervsformål, herunder kontor- og serviceerhverv:
1 p-plads pr. 50 m² bruttoetageareal

Engrosvirksomheder, lager, værksteder mv.:
1 p-plads pr. 100 m2 bruttoetageareal

Parkeringskrav til offentlige formål fastsættes i hvert enkelt tilfælde med udgangspunkt i kravet til kontor- og serviceerhverv.

8.10 Særligt for delområde 2 gælder, at er ikke skal etableres yderligere parkeringspladser. Eksisterende parkeringspladser på egen grund må opretholdes.

8.11 Parkering må etableres som fællesparkering for flere ejendomme.

8.12 Større samlede parkeringsareal skal etableres inden for arealerne markeret på kortbilag 4 og 5.

9.1
Erhvervsmæssig skiltning må alene etableres mod de omgivende veje. Internt i området må der alene opsættes mindre henvisningsskilte.
 
9.2
Skilte skal tilpasses bygningens arkitektur og omgivelserne. Facadeskiltning skal udføres som løse bogstaver, symboler og firmalogo som alene reklamerer for den pågældende virksomhed.
 
9.3
Facadeskilte skal begrænses til stueetagen og må ikke placeres på sokler, gesimser og andre karakteristiske facadeelementer. Der må opsættes 1 skilt pr. virksomhed.
 
9.4
Udstillingsvinduer må ikke blændes af eller dækkes med mere end 25 % ved skiltning/opklæbning.
 
9.5
Tekst og logo i skilte må være indvendig belyst, eller må etableres som enkeltbogstaver med bagudrettet lys på f