Borgerinddragelse

Lokalplanforslaget var i offentlig høring i otte uger fra den 2. maj 2016 til den 27. juni 2016. Der indkom ingen indsigelser eller bemærkninger til planen i høringsperioden, men på borgermødet den 17. maj blev nogle visualiseringer fra foreningen Fællesskab Tølløse præsenteret. Visualiseringerne konkretiserer nogle af de forslag til bygningsændringer, som foreningen ønsker vedr. den tidligere Danske Bank bygning i delområde 2, der planlægges ombygget til kulturhus.

Efter en nærmere vurdering af det indkomne supplerende materiale, er lokalplanen, efter høringsfristens udløb, blevet tilpasset, så der gives mulighed for de tanker foreningen Fællesskab Tølløse gør sig om det fremtidige kulturhus. Dette medfører, at der med lokalplanen gives mulighed for enkelte facadeændringer, jf. nærmere bestemmelser, der sikrer, at eventuelle ændringer respekterer bygningens karakteristiske ydre og fastholder bygningen som et visuelt varemærke i kulturmiljøet, uden at udgøre en trussel mod kulturmiljøet. Ændringerne vurderes til at være af mindre væsentlig karakter.

Eftersom der I høringsperioden ikke indkom nogle indsigelser m.v. til planen, og eftersom det indleverede supplerende materiale fuldt ud støtter intentionerne med lokalplanen, var det muligt, jf. planlovens § 27, for Holbæk Kommune at vedtage og offentliggøre planen den 8. juli 2016.