Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er overordnet inddelt i 5 delområder som vist på nedenstående oversigtskort.

Lokalplanafgrænsningen med de 5 delområder.

Delområde 1
Delområde 1 omfatter størstedelen af lokalplanområdets bebyggelse langs Jernbanevej. Delområdet udlægges til centerformål med mulighed for at etablere og indrette bebyggelse til eksempelvis boliger, private og offentlige kontor- og servicevirksomheder, detailhandel i form af daglig- og udvalgsvarebutikker, parkering, liberale erhverv, undervisning, institutioner, kulturelle aktiviteter, cafeer, restauranter, hotel- og konferencevirksomhed.

Husrækken mod Jernbanevej er udpeget som kulturmiljø, og derfor fastsætter lokalplanen bestemmelser, som sikrer kulturmiljøets vigtigste karaktertræk, herunder bl.a. bebyggelsens udformning og placering. Ny bebyggelse mod Jernbanevej må kun placeres med bygningens facade i samme byggelinje, som den eksisterende bebyggelse og med en gesimshøjde på 6 meter over terræn, målt efter bygningsreglementets regler, som de eksisterende bygninger. Tage skal etableres som saddeltage med tagryggen parallelt med Jernbanevej.

Den tidligere bebyggelse langs Jernbanevej - før nedrivningen af Jernbanevej 14 (delområde 5). Billedet er fra Tølløse Lokalarkiv.

I bebyggelsen langs Jernbanevej er der udpeget en række bevaringsværdige bygninger. Bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets tilladelse.

En tilladelse til ombygning, nedrivning eller ændring skal behandles som en dispensation efter planlovens § 19 og 20. Hvis Byrådet nægter tilladelse til nedrivning kan ejeren under visse forudsætninger forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Jf. planlovens § 49.

Passagerne og overkørslerne imellem bygningerne langs Jernbanevej skal ligeledes bevares på 2,7 meter, så bebyggelsesrækkens karakteristiske rytme opretholdes, og så parkeringsområderne fortsat placeres bag bygningsrækken.

For at opnå oplevelsen af visuel sammenhæng fastlægger lokalplanen bestemmelser om, at facaderne kan fremstå i blank mur i form af røde eller grå blødstrøgne tegl. Bebyggelsens stueetage mod Jernbanevej må dog desuden udføres som pudsede facader, med kvaderpuds eller lign. i lyse jordfarver. Ved anvendelse til detailhandel skal vinduer i stueetagen mod Jernbanevej etableres som ubrudte vindueselementer med tynde rammer. Ved anvendelse til boligformål eller lign. skal vinduer i stueetagen etableres som opsprossede vinduer, eksempelvis som dannebrogsvinduer. Dette gøres for at sikre, at områdets kulturelle udtryk og historie bibeholdes.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom inden for delområdet må ikke overstige 80. Ny bebyggelse inden for området må opføres i op til 2 etager med udnyttet tagetage, og bebyggelsens højde må ikke overstige 12 meter. Mod Jernbanevej skal bebyggelsen opføres i min. 2 etager.

Inden for delområdet må både dagligvare- og udvalgsvarebutikker etableres med et bruttoetageareal for den enkelte butik på maks. 300 m2.

Illustration af bebyggelsen langs Jernbanevej i delområde 1 og 2.

Delområde 2
Delområde 2 omfatter lokalplanområdets nordlige del og omfatter ejendommen, hvor Danske Bank bygningen ligger. Delområdet udlægges til centerformål med mulighed for at etablere og indrette bebyggelse til eksempelvis boliger, private og offentlige kontor- og servicevirksomheder, detailhandel i form af daglig- og udvalgsvarebutikker, parkering, liberale erhverv, undervisning, institutioner, kulturelle aktiviteter, cafeer, restauranter, hotel- og konferencevirksomhed.

Den tidligere Danske Bank bygning er udpeget som bevaringsværdig. Bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets tilladelse.

En tilladelse til ombygning, nedrivning eller ændring skal behandles som en dispensation efter planlovens § 19 og 20. Hvis Byrådet nægter tilladelse til nedrivning kan ejeren under visse forudsætninger forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Jf. planlovens § 49.

Der gives med lokalplanen mulighed for, at den tidligere Danske Bank bygning kan ombygges fra 1 etage til 2 etager. Ved etablering af bebyggelse i 2 etager må bebyggelsen kun opføres med fladt tag og i en højde på 7 meter. Dette skal medvirke til at bevare den tidligere Danske Banks karakter.


Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at der kan foretages facadeændringer i form af større vinduesåbninger eller etablering af døråbninger mellem pillerne, samt at der kan tilføjes en fast markise eller en baldakin tilpasset bygningens formsprog. Lokalplanen fastsætter bestemmelser herom, så det sikres, at eventuelle ændringer respekterer bygningens karakteristiske ydre, og bygningens visuelle rolle i kulturmiljøet fastholdes.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom inden for delområdet må ikke overstige 80. Det betyder, at den eksisterende bebyggelse ikke kan udvides til 2 fulde etager. Dog kan udvidelsen udformes med atrium eller tagterrasse og således fremstå som ét visuelt sammenhængende volumen med 2 etager.

Inden for delområdet må både dagligvare- og udvalgsvarebutikker etableres med et bruttoetageareal for den enkelte butik på maks. 300 m2.

Delområde 3
Delområde 3 omfatter den eksisterende boligbebyggelse omkring Tølløse Bytorv i den vestlige del af lokalplanområdet. Delområdet udlægges til centerformål med mulighed for at etablere og indrette bebyggelse til eksempelvis boliger, private og offentlige kontor- og servicevirksomheder, detailhandel i form af daglig- og udvalgsvarebutikker, parkering, liberale erhverv, undervisning, institutioner, kulturelle aktiviteter, cafeer, restauranter, hotel- og konferencevirksomhed.

Inden for delområdet differentieres bebyggelsens højde hhv. nord og syd for Tølløse Bytorv. Bebyggelsen nord for Bytorvet må opføres i op til 2 etager med udnyttet tagetage, og bebyggelsens højde må ikke overstige 12 meter. Bebyggelse syd for Bytorvet må opføres i op til 1 etage med udnyttet tagetage og bebyggelsens højde må ikke overstige 8,5 meter.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom inden for delområdet må ikke overstige 50.

Husdybden for boligbebyggelse inden for delområdet skal ligge mellem 7 og 10 meter.

Inden for delområdet må både dagligvare- og udvalgsvarebutikker etableres med et bruttoetageareal for den enkelte butik på maks. 300 m2.

Delområde 4
Delområde 4 omfatter lokalplanområdets sydvestlige del og indeholder en samlet rækkehusbebyggelse i 2 etager mod Vestergade samt 3 solitære bygninger mod hhv. Sejergårdsvej og Vestergade i 1 etage med udnyttet tageetage. Delområdet udlægges til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boliger.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 for åben/lav bebyggelse og 40 for tæt/lav bebyggelse. Ny bebyggelse må opføres i 1 etage med udnyttet tagetage og med en maksimal bygningshøjde på op til 8,5 m.

Delområde 5
Delområde 5 omfatter bl.a. den tomme byggegrund centralt i planområdet, som i dag ligger hen som græsplæne, samt 2 matrikler langs Jernbanevej, hvor den eksisterende bebyggelse ikke er inkluderet i det udpejede kulturmiljø.

Delområde 5 udlægges til centerformål med mulighed for at etablere og indrette bebyggelse til eksempelvis boliger, private og offentlige kontor- og servicevirksomheder, detailhandel i form af daglig- og udvalgsvarebutikker, parkering, liberale erhverv, undervisning, institutioner, kulturelle aktiviteter, cafeer, restauranter, hotel- og konferencevirksomhed.

Ny bebyggelse mod Jernbanevej skal placeres med facaden i samme byggelinje og med samme gesimshøjde på 6 meter over terræn, målt efter bygningsreglementets regler, som den eksisterende bebyggelse langs Jernbanevej inden for delområde 1.
og skal opføres med sadeltag med tagryggen parallelt med Jernbanevej.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom inden for delområdet må ikke overstige 80. Ny bebyggelse må etableres i op til 2 etager med udnyttet tagetage og bebyggelsens højde må ikke overstige 12 m.

Husdybden for bebyggelse over stueetagen skal ligge mellem 7 og 10 meter.

Inden for delområdet må dagligvarebutikker etableres med et bruttoetageareal for den enkelte butik på maks. 1.000 m², mens udvalgsvarebutikker må etableres med et bruttoetageareal for den enkelte butik på maks. 300 m.