Miljø

Støj

Støj fra Jernbanen
Bebyggelsesrækken mod Jernbanevej påvirkes af støj fra jernbanen med en påvirkning på mellem 55 dB og 70 dB.

Det er en forudsætning, at bebyggelse som opføres eller ombygges har gennemgået en isolering mod støj, således at miljøstyrelsens grænseværdi kan overholdes.

Ifølge kommuneplanens generelle rammer skal lokalplanen sikre at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes. Miljøstyrelsens tillæg fra juni 2007 til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 ang. støj fra jernbaner fastsætter et maks. støjniveau fra forbikørende tog:

Områdetype                                                                                                                                                     Lden

  • Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser ol.                                                      59 dB

  • Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler ol.                       64 dB
    Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og bydelsparker.
     
  • Hoteller, kontorer mv.                                                                                                                                     69 dB

Boliger har en grænseværdi på maks. 64 dB. Kulturhus og butikker har en grænseværdi på maks. 69 dB.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Der er registreret et område med V1 forurening og 2 områder med V2 forurening i området, se kortbilag 2. Hele lokalplanområdet er områdeklassificeret på nær rækkehusområdet i syd. Dvs. at delområde 1, 2 og 3 samt dele af delområde 1 ved flytning af jord kræver tilladelse.
Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Miljøvurdering

Der foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

VVM
Det vurderes, at planlægningen for lokalplanområdet ikke giver mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en VVM­ screening og evt. efterfølgende VVM-­redegørelse.

Der vil blive taget stilling til, om evt. projekter er VVM-pligtige ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt