I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er lokalplanens formål at:
udlægge området til anlæg til brug ved asfaltproduktion.
minimere de visuelle og miljømæssige konsekvenser fra anlægget igennem bestemmelser om placering og omfang.

Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1.

Området er fordelt på følgende matrikler: dele af matr. nr. 1a, Undløse Overdrev, Undløse, dele af matr. nr. 29a, Undløse By, Undløse samt matr. nr. 28a, 28f og 33c Undløse By, Undløse.

Lokalplanområdet ligger i landzone, og skal forblive i landzone efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jf. planlovens §35 stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Således har lokalplanen bonusvirkning.

Lokalplanområdet må kun anvendes til tekniske anlæg i form af asfaltproduktion, herunder de for anlæggets drift nødvendige oplagringsmuligheder.

Der må ikke indrettes eller opføres kontorer og lignende udover den til virksomheden hørende administration og personalefaciliteter.

Lokalplanområdet opdeles i delområder som vist på kortbilag 2.

Nye anlæg og bygninger skal placeres i henhold til retningslinjer på kortbilag 2.

Det er tilladt at placere oplag i alle delområder, bortset fra område med regnvandsbassin (delområde VII, øst).

Der er tilladt at etablere en op til 4 m høj støjvold indenfor delområderne I, IV og VI. Støjvolden skal skærme for støj til nabo mod syd.

Det er ydermere tilladt at etablere yderligere en støjvold mod lokalplanens nordlige afgrænsning i delområderne V og VII.

Område I: Byggefelt, asfaltværk. Maksimal bebyggelseshøjde for skorsten på 40 meter. Maksimal bebyggelseshøjde på den resterende del af anlægget 27 meter. Oplag og støjvold.

Område II: Byggefelt, staklade. 40 x 25 meter. Maks. højde 12 meter. Oplag.

Område III: Ingen nye bygninger eller anlæg udover eksisterende staklade. Maks. højde 8 meter. Oplag.

Område IV: Byggefelt, værkstedsbygning. Ny hal med et areal på op til 400 m2 maks. højde 8 meter. Oplag og støjvold.

Område V: Byggefelt, kontorbygning. Bestående af 4 pavilloner á 30 m2, i alt 120 m2. Maks højde på 5 meter. Oplag og støjvold.

Område VI: Oplag og støjvold.

Område VII: Eksisterende regnvandsbassin og tilhørende installationer. Oplag er tilladt, dog ikke på den østlige del af området, hvor der er regnvandsbassin. Støjvold.

Bebyggelsen, skal fremstå i mellemgrå nuancer.

Adgang til lokalplanområdet skal ske fra Overdrevsvej.

Tung trafik skal benytte den nordlige indkørsel fra Overdrevsvej. Og tilkørsel til Overdrevsvej skal ske fra syd.

Der kan etableres interne veje i planområdet.

Indenfor lokalplanområdet må der ikke ske terrænregulering ud over 0,5 meter til det eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 1 meter uden byrådets godkendelse.

Beplantning i lokalplanområdet skal bestå af stedtypiske buske og træer.

Hegn i skel må kun udføres som levende hegn. Hække mod vej og stier skal plantes på egen grund minimum 30 cm fra skel, således at beplantningen til enhver tid kan holdes inde på egen grund.

Der skal etableres beplantning som afskærmning til anlægget set fra Overdrevsvej, som vist på kortbilag 2.

Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Planen er vedtaget af Holbæk Byråd den 15. juni 2016.