Statslig og regional planlægning

Lokalplanområdet ligger indenfor et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og et indvindningsopland til almen vandforsyning. I den statslige udmelding til vandplanernes retningslinier 40 og 41, som omhandler lokalisering af konkrete virksomheder og anlæg der kan true grundvandet hhv. byudvikling generelt, oplistes en række virksomheder og anlæg, som er "potentielt" eller "særligt" grundvandstruende. Asfaltfabrikker er på opmærksomhedslisten og dermed indplaceret som anlæg der er potentielt grundvandstruende. Dette forhold er nærmere behandlet i miljørapporten.

Det er vurderet, at lokalplanen er i overensstemmelse med den statslige planlægning.

Kommuneplan 2013-2025

Området er beliggende i landzone, og er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. Lokalplanen er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet et tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 - 2025 for Holbæk Kommune. Kommuneplantillæg 24 fastlægger et nyt rammeområde 15.E03 der fastlægger områdets anvendelse til anlæg til produktion af asfalt. Herudover er der udarbejdet et tillæg til OSD-redegørelsen, Tillæg 5.

Landskabsplan
Holbæk Kommune har udarbejdet en Landskabsplan som en del af Kommuneplan 2013 - 25 for Holbæk Kommune. Landskabsplanen omtaler asfaltfabrikken som det mest markante tekniske anlæg i området. Dette skyldes at produktionsanlægget er forholdsvis højt, men det er vurderet at det ikke dominerer landskabet væsentligt, da området er lavt beliggende og omgivet af skov eller bevokset mose. Det er vurderet, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Landskabsplanen. De visuelle forhold er behandlet i den samlede miljørapport.

Skovbyggelinje
Projektområdet er omfattet af den såkaldte skovbyggelinje. I forbindelse med projektet sker der udskiftning af de eksisterende anlæg og placeringen af produktionsanlæg, oplagsfaciliteter osv. ændres. Alle anlæg og bygninger placeres inden for virksomhedens område. Jf. Naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 1 kan kommunen give dispensation for byggeri inden for skovbyggelinjen.

Eksisterende lokalplaner

Der er ikke tidligere udarbejdet lokalplan for området.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Det er vurderet, at lokalplanen ikke påvirker planlægningen i andre kommuner.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger udenfor kystzone.

Diverse udpegninger

Natura 2000
I henhold til gældende ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter”, skal der foretages en vurdering af, om planforslaget kan påvirke et Natura 2000 område samt beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV. Det nærmeste Natura 2000-område er område nr. 156 ”Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å”, der er udpeget som EF-Habitatområde H137. Det er Holbæk Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der er redegjort nærmere for dette i den samlede miljørapport.

Bilag IV arter
Der er registeret følgende bilag IV arter i lokalområdet omkring asfaltfabrikken: vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Det er Holbæk Kommunes vurdering, at der ikke vil ske en negativ påvirkning af Bilag IV arterne. Der er redegjort for dette i miljørapporten.

§ 3 beskyttede områder
Der ligger ingen § 3 beskyttede naturområder på selve fabriksområdet. Der er foretaget en vurdering af en række beskyttede naturområder der ligger umiddelbart omkring asfaltværket. Der er redegjort for dette i miljørapporten. Det er Holbæk Kommunes vurdering, at der ikke vil ske en negativ påvirkning af beskyttede naturområder.

Særlige drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der er udarbejdet et tillæg nr. 5 til OSD-redegørelsen.

Trafikforhold

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Overdrevsvej, tung trafik skal benytte den nordlige indkørsel. Indkørsel til Overdrevsvej skal ske fra syd.