Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Landzonetilladelse: Lokalplanen medfører, at der ikke skal søges om landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse som sker i overensstemmelse med lokalplanen.