0.1 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 at udlægge området til boligformål, offentligt formål og liberalt erhverv

1.2 at fastsætte bestemmelser for parkeringsforhold

1.3 at fastsætte bestemmelser for friarealer, herunder legeplads

 

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4, og omfatter matr. nr. 7e, 15e og 15b, Syvendekøb By, Skamstrup.

2.2 Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone

3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til offentligt formål, boligformål og erhverv som vist på kortbilag 5.
Lokalplanområdet er inddelt i 4 delområder som vist på kortbilag 5.

3.2 Delområde I må kun anvendes til offentligt formål og boligformål

3.3 Delområde II må kun anvendes til offentligt formål, boligformål og liberalt erhverv som frisør, ejendomsmægler, kontorvirksomhed e. lign.

3.4 Delområde III må kun anvendes til fælles friareal herunder legeplads

3.5 Delområde IV udlægges til privat fællesvej og parkeringspladser som vist på kortbilag 5.

4.1 Ændring af ejendommenes størrelse og afgrænsning skal foretages i overensstemmelse med den på kortbilag 6 viste udstykningsplan.

 

5.1 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 8,5 meter over terræn.

Delområde I og II

5.2 Bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 30.

5.3 Bygninger må ikke opføres i mere end én etage med udnyttet tagetage

6.1 Adgang til matr. numrene 7e, 15e og 15b, Syvendekøb By, Skamstrup sker fra Ringstedvej som vist på kortbilag 5.

6.2 I delområde IV kan der anlægges parkeringspladser som vist på kortbilag 5. Parkeringspladserne anlægges som fælles parkering for delområde I og II. Der kan etableres yderligere parkeringspladser inden for lokalplanområdet.

6.3 Der skal etableres mindst 2 parkeringspladser pr. boligejendom. Parkeringspladserne kan etableres i delområde IV eller ved beboelsen.

6.4 Der skal etableres 1 parkeringplads pr. 50m2 byggeri anvendt til offentligt formål eller erhverv. Parkeringspladserne kan etableres i delområde IV eller ved byggeriet.

7.1 Der udlægges fælles friareal som vist på kortbilag 5.

7.2 Det fælles friareal skal friholdes for bebyggelse. Der kan dog etableres legeplads samt mindre bygninger (skure o. lign.) til områdets brug.

8.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning iht. den til enhver tid gældende varmeforsyningsplan.
Bemærkning: Der kan opnås dispensation fra tilslutningspligten efter reglerne i Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg.

8.2 Området skal tilsluttes kollektiv vandforsyning iht. den til enhver tid gældende vandforsyningsplan.

8.3 Området skal tilsluttes kollektiv kloak iht. den til enhver tid gældende spildevandsplan.

9.1 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse til bolig-, erhvervs- eller offentligt formål, skal bebyggelsen være tilsluttet den kollektive forsyning og det kollektive regn- og spildevandssystem jf. §§ 8.1 8.2 8.3

9.2 Inden ibrugtagning af ny boligbebyggelse skal parkering til den enkelte ejendom være etableret jf. § 6.3

9.3 Inden ibrugtagning af byggeri til offentligt formål og erhverv skal parkering været etableret jf. § 6.4

9.4 Inden ibrugtagning af byggeri til institution skal der etableres legeplads i delområde III.

10.1 Lokalplan 40-13 og 40-13-T1 aflyses for det i kortbilag 4 afgrænsede lokalplanområde for Lokalplan 12.05.

 

11.1 Følgende servitutter aflyses med denne lokalplan: Dokument lyst d. 29. september 2014 løbenummer 1005677473: Deklaration omhandlende fri parkering og vejadgang. Påtaleberettiget er Holbæk kommune.

 

12.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

12.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

12.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Lokalplan 12.05 er vedtaget af Holbæk Kommune den 30. juni 2016