Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af den reviderede lokalplan nr. 12.05 foretaget en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009 med senere ændringer). Miljøscreeningen er vedlagt som bilag. Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Revideret forslag til Lokalplan nr. 12.05 vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

· Der planlægges for anvendelse til daginstitution som er almindelig anvendelse i boligområde.

· Den overordnede struktur i området fastholdes

· Der ikke er registreret natur- og miljøbeskyttelsesinteresser i området