I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål

1.1 At give mulighed for etablering af en enkeltstående dagligvarebutik i Lille Grandløse på hjørnet mellem Skagerakvej og Roskildevej i Holbæk.

1.2 At fastlægge områdets disponering, herunder bl.a. placering af bygning og parkeringspladser, så der tages mest muligt hensyn
til de eksisterende boliger i området.

1.3 At bidrage til en rumlig forbindelse fra rundkørsel mellem Roskildevej og Skagerakvej til Fælleden øst for lokalplanområdet.

2.1 Lokalplanområdet er angivet på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 5ao, 5at Ll. Grandløse By, Grandløse, matr. nr. 5ee og 5eg, Tåstrup, Holbæk Jorder, en del af matr. nr. 5by Ll. Grandløse By, Grandløse.

2.2 Området er beliggende i by- og landzone. Hele lokalplanområdet overføres til byzone.

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets forsyning med et butiksareal på op til 1000 m². Det samlede butiksareal inden for lokalplanområdet er 1.000 m².

3.2 Der må i relation til dagligvarebutikken etableres personalefaciliteter, parkering og tekniske anlæg.

4.1 Udstykning skal ske i overensstemmelse med lokalplanområdets afgrænsning.

5.1 Bebyggelsesprocenten fastsættes for den enkelte ejendom til maksimalt 35 %.

5.2 Bebyggelse skal placeres i henhold til byggefelterne angivet på kortbilag 2.

5.3 Bebyggelse inden for det nordlige byggefelt kan opføres i op til 8,5 ms højde, dog må facadehøjden langs den på kortbilag 2 angivne linje være maksimalt 4,5 m høj.

5.4 Bebyggelse inden for det sydlige byggefelt kan opføres i op til 4,5 m's højde.

6.1 Bebyggelse må kun udføres med saddeltag, ensidig taghældning eller fladt tag. Taghældningen må maksimalt være 35 grader.

6.2 Bygninger må ikke fremstå med valmede tage.

6.3 Lodrette brudte facader med en længde over 15 m, skal ved større ombygninger og nybygning underinddeles med vindues og/eller døråbninger og/eller ved anden inddeling, for eksempel tilbagetrukne partier i facaden.

6.4 Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage eller facader.
Mindre bygningsdele som solfangere, indgangspartier og vinduer må være i glas eller lignende.

6.5 Solfangere, solpaneler, solceller og lignende anlæg til aktiv solvarme må opsættes som en integreret del af husets klimaskærm og skal tilpasses bebyggelsens arkitektoniske helhed.

6.6 Tekniske installationer vedrørende ventilation o.l. skal integreres i bygningen.

6.7 Minimum 20 % af nordfacaden og vestfacaden skal fremstå med glaspartier.

7.1 Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra Roskildevej og Skagerakvej. Overkørsler, veje og parkering udlægges i princippet som vist på kortbilag 2.

7.2 Der skal udlægges parkering svarende til mindst 1 parkeringspladser pr. 25 m² bruttoetageareal detailhandelsbutik.

7.3 Der skal i forbindelse med etablering af butikker og erhverv udlægges et rimeligt antal cykelparkeringspladser, for eksempel 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m2 bruttoetageareal.

8.1 Glaspartier som vinduer og døre må ikke blændes mellem 0,9 m og 2,1 m over overkant af gulvniveau i rummet bag vinduet.

8.2 Skiltning og reklamering på bygningens facader, gavle og indgangsparti er tilladt som enkeltstående bogstaver, tal og logoer i målene: Højde 70 cm x bredde 455 cm. Der tillades ikke yderligere skiltning på bygningen.

8.3 Pyloner, tårne og lignende opstandere til skiltning må ikke være højere end 5 m.

9.1 Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 1 m.

9.2 Ved om- og nybygning skal der plantes træer efter principperne vist på kortbilag 2.

9.3 Langs Roskildevej og Skagerakvej skal der etableres et pur med højden 0,9 m.

9.4 I puret langs Roskildevej skal der sættes overstandere pr. 10. m. Øst for overkørslen til Skagerakvej (mod fælleden) sættes endvidere en gruppe af 3 overstandere.

9.5 Træer skal være af arterne Lind, Ahorn og/eller Eg og plantes i grupper.

9.6 Pur skal være af arterne Bøg, Agnbøg eller Vintereg.

10.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

10.2 Ledninger skal føres i jorden.

11.1 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal veje og parkeringsarealer, angivet under § 7, samt hegn og beplantning, angivet i § 8 være etableret.

11.2 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal den være tilsluttet de
fælles private og offentlige anlæg for regn og spildevand.

12.1 Lokalplan 3.39 aflyses i sin helhed/for så vidt angår denne lokalplans område, som anført i §2

12.2 Lokalplan 3.30 aflyses for den del af planen, der er sammenfaldende med nærværende lokalplans område, jf. § 2.

12.3 Partiel byplanvedtægt 18 aflyses for den del af planen, der er sammenfaldende med nærværende lokalplans område, jf § 2.

13.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

13.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

13.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Lokalplan 3.47 – Dagligvarebutik i Lille Grandløse er vedtaget af Holbæk Byråd den 26. august 2015 og offentliggjort den 27. august 2015.