Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet fra Lokalplan 3.39 udvides, så der gives mulighed for anlæg af nye parkeringspladser. Det nye område ligger umiddelbart ved lokalplanområdets nordøstlige areal, og betyder at de nye parkeringspladser kobles på de eksisterende. Det resterende lokalplanområde ændres ikke med denne lokalplan.
Placering af byggeri og ubebyggede arealer
Ny bebyggelse placeres på den sydøstlige del af lokalplanområdet. Det sker for at overholde de eksisterende vejbyggelinjer mod Roskildevej Skagerakvej set fra rundkørslen mod Øst. Sidevejen til Roskildevej forbliver privat fællesvej. Der etableres beplantning langs Roskildevej og Skagerakvej.
Bebyggelsens udseende
Nærværende lokalplans bestemmelser regulerer størrelse og udseende på fremtidigt byggeri samt om- og tilbygninger til eksisterende byggeri. På de områder, hvor en lokalplan ikke regulerer bebyggelsens udseende og størrelse, gælder bygningsreglementet. Lokalplanområdet ligger mellem et industriområde og et område med blandet bolig og erhverv. Ny bebyggelse skal derfor forholde sig til erhvervsområdets store bygninger og boligområdets mindre og sammensatte bygninger. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en større bygning, og stiller samtidig krav om en underordnet inddeling af bygningsfacaden.

Regulering af bygningshøjder og etageantal efterlever bestemmelserne fastsat i Holbæk Kommuneplan 2013-2025. For at tilpasse bygningens størrelse til det omkringliggende boligområde samt beskytte naboejendommene mod skyggevirkninger må taghældningen på ny bebyggelse maksimalt være 35 grader. Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage eller facader, da reflektionerne kan være til gene for naboer og for trafikken på de omkringliggende veje.

Butikken udformes med større glaspartier, så det liv, som er i butikken kan fornemmes fra vejen og parkeringspladsen. Derudover stiller lokalplanen krav til inddeling af facaden i mindre felter og til en rumlig opdeling af vej og parkeringsplads med beplantningen langs vejen. Både glaspartier, inddeling af facader og beplantning er en del af understøttelsen af livet i byrummet omkring butikken.
Veje og parkering
Dagligvarebutikken har vejadgang fra Skagerakvej og Roskildevej. Der skal jf. Holbæk Kommuneplan 2013-2025 etableres mindst 40 parkeringspladser i forbindelse med dagligvarebutikken.