Statslig og regional planlægning

Planlovens § 5n giver mulighed for, at der kan planlægges for en enkeltstående dagligvarebutik i nærområdet, idet der kan argumenteres for efterspørgsel. Der er ca. 1,5 km til nærmeste dagligvarebutik (SuperBest ved Mellemvang), 1,9 km til Lidl (Gl. Ringstedvej) og 2 km til Netto (Marievej).

Dagligvarebutikken skal forsyne lokalområdet i Lille Grandløse og Mellemvang med dagligvarer. Samtidig kan dagligvarebutikken servicere de mange pendlere, der bruger Roskildevej til og fra arbejde.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanens formål stemmer overens med intentionerne i Holbæk Kommuneplan 2013 – 2025.

Omr. nr. 3.B12
Navn Åvangsvej, øst for Roskildevej
Anvendelse Åben/lav Tæt/lav
Maks. etageantal 1,5 1,5
Maks. bygn. højde 8,5 m 8,5 m
Supplerende bestemmelser Eksisterende erhverv kan bibeholdes. Opholdsarealer fastsættes efter nærmere planlægning. Der kan etableres en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets forsyning. Detailhandel i en del af rammeområdet jf. detailhandelsramme 3.DLCO5.
Nuværende zone By- og landzone
Fremtidig zone Byzone

Eksisterende lokalplaner

Området er omfattet af lokalplan nr. 3.39 som muliggør etablering af en dagligvarebutik med tilhørende parkeringspladser, samt lokalplan 3.30 og Partiel Byplanvedtægt nr. 18. Lokalplan 3.39 aflyses i sin helhed med udarbejdelsen af nærværende lokalplan. Lokalplan 3.30 og partiel byplanvedtægt nr. 18 vil blive aflyst for lokalplan 3.47’s område ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 3.47.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Planen vurderes ikke at ville få mærkbar indflydelse på nabokommunerne, da området ikke visuelt vil markere sig i landskabet over længere afstande, og anvendelsen har heller ikke større betydning for nabokommunerne. (Planlovens § 29b).

Kystnærhedszone

I lokalplaner for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonen, der vil påvirke kysten visuelt, skal der i følge planlovens § 16 stk. 4 redegøres for påvirkningen. Lokalplanområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen i byzone. Området er omgivet af bymæssig bebyggese og er ikke synligt fra kysten. Det vurderes derfor, at kystnærhedszonen ikke har betydning for planlægningen.

Butikkers påvirkning af bymiljøet

Dagligvarebutikken vil forsyne de nærliggende boligområder, og der vil i den forbindelse kunne forventes et anderledes trafikmønster i området, herunder en øget mængde bløde trafikanter. I forbindelse med lokalplanens realisering vil der blive indgået en aftale med bygherre omkring etablering af trafikregulerende anlæg, herunder beskyttede cykel- og fodgængerkrydsninger.

Dagligvarebutikken er placeret ved en af de større indfaldsveje til Holbæk. Butikken vil derfor være et supplement for pendlere til og fra Holbæk. Det forventes derfor ikke at den trafikale situation vil ændres på grund af denne kundegruppe.

Selve butikken vil i størrelse og udformning lægge sig mellem industrikvarteret mod nord og det blandede bolig- og værkstedsbyggeri mod syd. Butikken udformes med større glaspartier, så det liv, som er i butikken kan fornemmes fra vejen og parkeringspladsen. Derudover stiller lokalplanen krav til inddeling af facaden i mindre felter og til en rumlig opdeling af vej og parkeringsplads med beplantningen langs vejen. Både glaspartier, inddeling af facader og beplantning er en del af understøttelsen af livet i byrummet omkring butikken.

Diverse udpegninger

Lokalplanområdet ligger i et indvindingsområde til drikkevand og i beskyttelseszonen for en boring ca. 175 m mod nordvest. Boringerne tilhører Søndre Vandværk, Holbæk Forsyning. Hele lokalplanområdet er udpeget som område med drikkevandsinteresser. Drikkevandsinteresserne kan godt forenes med planlagt anvendelse, når spildevand og overfladevand opsamlet på befæstede arealer ledes til offentlig kloak.

Beskyttelseszonen betyder blandt andet, at der ikke må nedgraves tanke inden for en radius af 300 m fra vandværksboringerne.

Trafikforhold

Skagerakvej er en ringforbindelse på tværs af Holbæk by. Ringforbindelsen går fra Valdemar Sejrsvej i vest gennem et industrikvarter, krydser Roskildevej ved lokalplanområdet, og løber videre over Fælleden til Munkholmvej i øst. Det sidste stykke mod øst til Munkholmvej forløber den af et ældre vejanlæg.

Roskildevej er en hovedfærdselsåre ind mod Holbæk midtby fra syd. Vejen er en del af et ældre hovedvejsforløb og binder an til motorvejen og Vipperød i syd.

Offentlig service

Der er ca. 1,5 km til nærmeste dagligvarebutik (SuperBest ved Mellemvang), 1,9 km til Lidl (Gl. Ringstedvej) og 2 km til Netto (Marievej). Dagligvarebutikken skal forsyne lokalområdet i Lille Grandløse og Mellemvang med dagligvarer. Samtidig kan dagligvarebutikken servicere de mange pendlere, der bruger Roskildevej til og fra arbejde.