I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Lokalplanens formål er:

  • at fastlægge områdets anvendelse til dagligvare- og udvalgsvarebutikker med de dertil hørende tekniske anlæg, etageboliger, administration samt bibliotek,
  • at fastlægge lokalplanområdets disponering, herunder bebyggelsens placering, parkeringsarealer og tilkørselsforhold, under hensyntagen til det eksisterende miljø, og
  • at fastlægge vejadgang til lokalplanområdet for opnåelse af en hensigtsmæssig trafikbetjening.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4. Området omfatter følgende matrikelnumre: 9b, 17ak, 17h, del af 17aæ, alle Svinninge By, Svinninge samt del af litra 7000at og del af litra 7000c, begge Svinninge By, Svinninge samt alle parceller, der efter den 23. juli 2014 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres inden for lokalplanens område.

2.3 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

3.1 Lokalplanområdet udlægges til centerformål. Inden for området må der kun opføres bebyggelse til dagligvare- og udvalgsvarebutikker, bibliotek, administration samt boliger i form af etageboliger.
Inden for byggefelt Ia og 1b må der kun opføres en dagligvarebutik
Inden for byggefelt II må der kun opføres/indrettes udvalgsvarebutik, bibliotek, administration og/eller boliger i form af etageboliger.

4.1 Det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål inden for lokalplanområdet er 1.000 m² for dagligvarehandel og 500 m2 for udvalgsvarehandel.

4.2 Bruttoetagearealet til butiksformål for den enkelte butik må ikke overstige 1.000 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Hertil kan der til den enkelte butik tillægges et areal på op til 200 m² til personalefaciliteter til butikken.

5.1 Lokalplanområdet skal udstykkes i overensstemmelse med kortbilag 5.
Der må foretages mindre skelreguleringer og arealoverførsler samt sammenlægning af matrikler inden for lokalplanområdet.

 

6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom fastsættes til maksimalt 90.

6.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne, og i øvrigt som anvist på kortbilag 5.
På den enkelte ejendom må der uden for byggefelterne opføres mindre bygninger, så som teknikbygninger, vognskure, transformerstationer og lignende med et samlet areal på maks. 50 m². Disse må opføres i en højde på maksimalt 4 meter.

6.3 Inden for byggefelt Ia og Ib må ny bebyggelse maksimalt må opføres i én etage. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 5,5 meter over terræn. Inden for byggefelt Ia på kortbilag 5, kan bebyggelse dog opføres med en maksimal højde på 8,5 m.

6.4 Inden for byggefelt II må ny bebyggelse maksimalt må opføres i 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 8,5 meter over terræn.

6.5 Den maksimale befæstelsesgrad fastsættes til 0,7. Dvs. ubebyggede arealer skal udformes med en gennemtrængelig overflade på minimum 30 % af den enkelte ejendoms areal. Hvor det ikke kan lade sig gøre, skal der suppleres med forsinkelsestiltag, så effekten bliver den samme.

7.1 Bygningers facader skal fremstå i teglsten som enten blankt murværk eller overfladebehandlet som pudset, filtset eller vandskuret murværk. Mindre facadepartier må udføres i andre materialer såsom glas, træ eller metalbeklædning dog undtaget plastplader.
Facader på mindre bygninger må opføres i andre materialer, dog undtaget plastplader.7.2 Inden for byggefelt Ia og Ib skal bygningens facader mod vest og nord underinddeles med vindues- og/eller døråbninger og/eller ved anden inddeling, for eksempel tilbagetrukne partier i murværket.

7.3 Inden for byggefelt Ia og Ib skal minimum 20 % af facadearealet mod Svinninge Hovedgade fremstå med aktive glaspartier.

7.4 Inden for byggefelt Ia og Ib skal minimum 20 % af facadearealet mod parkeringsanlægget fremstå med aktive glaspartier.

7.5 Vinduer må ikke blændes eller på anden vis tildækkes.

7.6 Inden for byggefelt Ia og Ib skal tage skal opføres som flade tage.

7.7 Inden for byggefelt II skal tage opføres som flade tage eller som symmetriske saddeltage med en taghældning på mellem 30 og 45 grader.

7.8 Tage på mindre bygninger må udføres med en anden taghældning end hovedbebyggelsen.

7.9 Tage skal udføres i tegl, betontagsten, eller tagpap.

7.10 Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage og facader med undtagelse af vinduer og mindre glaspartier. Glansværdien for materialer skal være på 10 eller derunder.

7.11 Solfangere, solpaneler, solceller og lignende anlæg til aktiv solvarme, skal opsættes som en integreret del af bebyggelsens klimaskærm, og i øvrigt tilpasses bygningens arkitektoniske helhed.

8.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Hovedgaden og Markedsvej. Overkørsler skal udlægges i princippet som vist på kortbilag 5.

8.2 Den del af Markedsvej, litra 7000at, som er omfattet af nærværende lokalplan, nedlægges som offentlig vej. Nedlægningen vil finde sted efter reglerne herom i vejlovgivningen.

8.3 Der skal udlægges areal til parkering og varelevering i overensstemmelse med kortbilag 5.
Parkering til bebyggelsen i byggefelt II skal etableres på byggefeltets tilhørende ejendom eller på arealet til parkering, der er vist på kortbilag 5.

8.4 Der skal udlægges areal til vejudlæg over parkeringsarealet i overensstemmelse med kortbilag 5.*

8.5 Ved nybyggeri og ændret anvendelse skal der udlægges areal til parkering svarende til følgende:

Boliger:
Mindst 1 p-plads pr. etagebolig

Dagligvarebutik:
Mindst 1 p-plads pr. 25 m² bruttoetageareal

Øvrige butikker og erhvervsformål, herunder kontor- og serviceerhverv samt bibliotek:
Mindst 1 p-plads pr. 50 m² bruttoetageareal

8.6 Der skal i forbindelse med etablering af dagligvarebutik udlægges areal til minimum 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal. Cykelparkering skal etableres nær indgangen.

8.7 Der skal i forbindelse med etablering af dagligvarebutik udlægges areal til minimum 2 handicapparkeringspladser i nærhed til butikkens indgang og i tilknytning til gangareal.

8.8 Parkeringspladser skal etableres med fast belægning i form af asfalt, belægningssten eller lignende.

*) Vejen er ikke endeligt fastlagt og skal udlægges efter reglerne herom i lov om private fællesveje.

9.1 Der må kun skiltes for egen virksomhed (navn og logo) inden for den enkelte ejendom. Dog kan der også opsættes mindre henvisningsskilte til f.eks. vareindlevering på facader samt reklameskilte.

9.2 I byggefelterne Ib og II må der ikke etableres nogen form for skiltning på vestvendte facader.

9.3 Skiltning skal ske på bygningers facader, indgangspartier og/eller skiltepylon jf. § 9.6.

9.4 Skiltning skal udføres som enkeltstående bogstaver, tal og logoer med en maks. højde på 0,7 m. Facadeskiltning må ikke få karakter af facadebeklædning.

9.5 Tekst og logo i skilte må være indvendig belyst eller oplyst af bagudrettet lys på facaden. Lysskilte må udføres med en maksimal dybde på 0,25 meter. Belysning må ikke være til blændingsgene for forbipasserende eller naboejendomme.

9.6 Der kan opstilles én skiltepylon til navn og logo på virksomheden i byggefelt I (Ia og Ib). Pylonen må have en højde på maks. 5 m og en bredde på maks. 1,5 m.

9.7 Der må ikke opsættes flagstænger inden for lokalplanområdet.

9.8 Der må ikke opsættes tilbudsskilte mod vej, undtaget skiltning på facade.

9.9 Placering af skilte, pyloner o. lign. må ikke give anledning til oversigtsproblemer i forbindelse med afvikling i overkørslen og skal således overholde gældende vejregler.

10.1 Der skal etableres et torveareal og/eller fælles opholdsareal som vist på kortbilag 5.
Hvis byggefelt II kun anvendes til andre formål end boliger, skal hele det viste torveareal og/eller fælles opholdsareal etableres som torveareal. Hvis byggefelt II anvendes til boliger og en anden anvendelse, skal det viste torveareal og/eller fælles opholdsareal opdeles i torveareal og fælles opholdsareal. Hvis byggefelt II kun anvendes til boliger, skal det viste torveareal og/eller fælles opholdsareal etableres som fælles opholdsareal.
Der kan etableres parkeringspladser på en mindre del af det viste torveareal og/eller fælles opholdsareal jf. § 8.4.

10.2 Græsarealer skal etableres med en placering i princippet som vist på kortbilag 5. Græsarealet skal beplantes med træer og buske.

10.3 Træer skal plantes som angivet på kortbilag 5. Træplantning skal ske med en egnet træart, i bede med et volumen af mindst 10 m3 pr. træ og således, at vækstbetingelser sikres.

10.4 Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller i visuelt tæt hegnede arealer, dvs. varegårde o. lign.

10.5 Hegn mod torv og matr. nr. 17ey og 17dz skal udføres med beplantning, så de visuelt fremstår som grønne hegn.

10.6 Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 0,5 meter.

11.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyntagen til, at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

11.2 Ledninger skal føres i jorden.

11.3 Større antenner og paraboler med en diameter over 1 m må ikke etableres i det fri. Mindre antenner og paraboler med en diameter under 1 m i det fri må ikke placeres på bygningsfacader og tage, der vender ud mod veje. Antenner placeret på terræn skal afskærmes af beplantning.
Paraboler og antenner må ikke tildække bygningselementer som fx gesimser, vinduer, altaner, skorstene og lign.

11.4 Inden for lokalplanområdet skal der etableres underjordiske systemer til opsamling og forsinkelse af regn- og overfladevand som f.eks. faskiner, såfremt krav til befæstelsesgrad ikke kan overholdes jf. § 6.5.

11.5 Udendørs belysning af arealer til adgang, parkering og varelevering skal etableres så der er god orientering for både kørende og gående trafik. Belysning skal etableres som nedadrettet belysning og med hensyntagen til det nærliggende boligområde.

11.6 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varme- og vandforsyning, samt de fælles private og offentlige anlæg for regn- og spildevand.
Lavenergibebyggelse er dog undtaget for tilslutning til kollektiv varmeforsyning.

12.1 Der skal etableres støjhegn med en placering som vist på kortbilag 5, henholdsvis støjhegn A og støjhegn B.
Støjhegn A og dele af støjhegn B skal udføres som uigennemsigtigt grønt hegn jf. § 10.5.
Støjhegn A skal desuden være