Borgerinddragelse

Forfase og idémøde
Planerne for området blev præsenteret på et informationsmøde den 27. maj 2014 på Svinninge Skole. Foruden Svinninge Lokalforum var flere af lokalplanområdets nærmeste naboer repræsenteret. Synspunkterne der fremkom på mødet vedrørte hovedsageligt trafikforhold, dagligvarebutikkens placering og udformning og ændrede adgangsforhold for de nærmeste naboer. I den efterfølgende høringsperiode indkom der tre høringssvar.

Offentlig høring af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
I høringsperioden er der indkommet fire skriftlige høringssvar til planforslagene. Høringssvarene omhandler primært en modstand mod dagligvarebutikkens placering på grunden samt den trafikale løsning.

Der har været afholdt et offentligt møde om lokalplanforslaget den 3. september 2014. På borgermødet blev der primært drøftet de samme problemstillinger som i høringssvarene. De fremmødte beboere udtrykte bekymringer omkring det at få en dagligvarebutik som nabo med de trafikale gener det måtte medføre. Der var ligeledes modstand mod den trafikale løsning på Hovedgaden og bekymringer vedrørende den overordnede trafiksikkerhed i Svinninge.

Der er kun foretaget mindre ændringer af planerne i forhold til planforslagene, herunder en præcisering af det nye rammeområde i kommuneplantillægget.

Der er udarbejdet en oversigt over indkomne høringssvar, som indeholder resumeer af det indkomne samt administrationens vurdering og indstilling hertil.

Se skema_til_behandling_af_høringssvar her