Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i Svinninge, der er én af de mindre centerbyer i Holbæk Kommune. Lokalplanområdet ligger centralt i Svinninge ved Hovedgaden og under 500 m fra Svinninge Station. Svinninge rummer desuden offentlig og privat serviceforsyning såsom butikker, skole og produktionsskole.

Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag 1, af Hovedgaden mod nord, Kirkestræde mod vest, grunde med henholdsvis boliger og butikker mod øst samt et boligområde mod syd. Der er tale om et areal på ca. 5.000 m2, som i dag anvendes til henholdsvis bibliotek og torv foran biblioteket, offentligt vej- og parkeringsareal ved Markedsvej samt en tom privat bolig. Herudover er der en brandtomt efter en nedbrændt restaurant.

Det er karakteristisk for bebyggelsen langs Hovedgaden, at ejendommene overvejende ligger i en fast byggelinje mod vej. Ejendommene ligger tæt, på forholdsvis smalle grunde, som forstærker fornemmelsen af en sammenhængende facaderække. Bebyggelsen er fortrinsvis i 1½ – 2½ etage, murede huse med røde tegltage. Stueetagerne i bygninger fra stationsområdet til Netto er nogle steder udnyttet til mindre butikker, liberale erhverv, kiosk, pizzeria etc. – og medvirker til brugen og oplevelsen af Hovedgaden som en handelsgade. Lokalplanens formål er, at styrke dette karaktertræk

Lokalplanområdet trafikforsynes i dag primært fra Hovedgaden. Der er desuden vejadgang fra Markedsvej og stiforbindelse fra Kirkestræde.

Lokalplanområdets placering i byen

Lokalplanområdets afgrænsning (Kortbilag 1)