Statslig og regional planlægning

Der vurderes ikke at være forhold, der strider mod statslig eller regional planlægning.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanområdet i dag er beliggende inden for rammeområderne 10.B01 og 10.C01 i Kommuneplan 2013-2025 for Holbæk Kommune. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg i forbindelse med nærværende lokalplan, der udlægger hele lokalplanområdet til centerområde i en ny kommuneplanramme, 10.C03, som muliggør butikker, bibliotek, administration og boliger.

I rammeområde 10.C03 stilles krav om at nyt byggeri skal kunne bygges med et omfang, der svarer til en maksimal bebyggelsesprocent på 90, et maksimalt etageantal på 2,5 etager og en maksimal bygningshøjde på 12 m.

Lokalplanområdet er beliggende i bymidtens detailhandelsområde og planerne for etablering af en ny dagligvarebutik er i overensstemmelse med rammerne for detailhandlen i Svinninge. Af detailhandelsramme 10.DBM01, som gælder for butikker i bymidten i Svinninge, fremgår det, at der kan etableres én dagligvarebutik på 2.500 m² og derudover er den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker 1.000 m² og 500 m² for udvalgsvarebutikker.

Lokalplanen er udarbejdet indenfor rammerne af kommuneplantillæg nr. 5.

Eksisterende lokalplaner

Arealet er omfattet af gældende lokalplan 8.2., der udlægger området til centerområde, indeholdende detailhandel, bymidte erhverv, boliger m.v. Lokalplan 8.2 aflyses inden for nærværende lokalplans område.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Ifølge Planlovens § 29, skal der i lokalplanen redegøres for planens eventuelle påvirkninger på nabokommuner. Det er Holbæk Kommunes vurdering, at det planlagte byggeri, som er omfattet af denne lokalplan, ikke vil have en påvirkning af nabokommunerne.

Butikkers påvirkning af bymiljøet

I henhold til Planlovens § 16 stk. 6, skal lokalplaner, der muliggør etablering af butikker, gøre rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.
Som beskrevet i ovenstående afsnit om kommuneplanmæssige forhold indeholder lokalplanen mulighed for en udvidelse af de eksisterende rammer for butiksarealer i området. Påvirkningerne som følge heraf på bymiljøet vurderes at være af begrænset omfang i nærmiljøet, da der allerede langs Hovedgaden i Svinninge er etableret butikker, herunder andre dagligvarebutikker.
De trafikale påvirkninger ved etablering af en dagligvarebutik er vurderet i et trafiknotat udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Cowi, se mere information under afsnittet om trafikforhold. En stor del af den trafik som den nye dagligvarebutik vil generere, vurderes allerede i dag at køre på Hovedgaden. Samtidig vil en del af trafikken til butikken være fra de nærliggende boligområder, hvor en andel vil ske på cykel eller til fods. De trafikale konsekvenser vurderes primært at være relateret til en omlægning af Hovedgaden med flytning af en buslomme samt med etablering af en venstresvingsbane, så trafikafviklingen forbedres.
Torvet foran biblioteket bliver ved lokalplanens realisering reduceret. Det resterende areal genetableres som torv og indrettes med opholdsmuligheder, træer og plantekummer. Udover torvet etableres der ingen egentlige friarealer i området, dog etableres der beplantning/begrønning omkring parkeringsområdet.

Diverse udpegninger

Kirkebyggelinje
Lokalplanen vil medføre byggeri inden for kirkebyggelinje omkring Svinninge Kirke. Byggeri med en højde på mere end 8,5 m inden for kirkebyggelinje kræver dispensation i hvert enkelt tilfælde. Lokalplanforslaget muliggør ikke byggeri på over 8,5 m. Derudover er kirken allerede i dag omgivet at bymæssig bebyggelse, hvorfor ny bebyggelse inden for lokalplanområdet ikke vil påvirke beskyttelseszonen væsentligt.

Trafikforhold

Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Hovedgaden. Det rådgivende ingeniørfirma COWI har udarbejdet et trafiknotat for at belyse de trafikale konsekvenser for nærområdet i forbindelse med etableringen af en ny dagligvarebutik. For at sikre trafikafviklingen på Hovedgaden omkring lokalplanområdet flyttes en buslomme og derudover etableres en venstresvingbane i forbindelse med indkørsel til parkeringspladsen ved den ny bebyggelse. Vejprofilet for Hovedgaden ændres ved lokalplanens realisering således, at den nuværende skråparkering delvist inddrages til byggefelt. Det er dog en forudsætning, at Hovedgadens tværprofil minimum er 12,25 m mellem den nuværende kantsten på nordsiden til den nye kantsten på sydsiden, herudover skal der være minimum 1,5 m fortov ind til det nye matrikelskel.

Inden for lokalplanområdet er der en eksisterende offentlig vej, Markedsvej, som forudsættes nedlagt i henhold til bestemmelserne i vejloven. Der udlægges vejudlæg til en privat fællesvej over parkeringspladsen ved dagligvarebutikken, og der sikres samtidig udlæg til vejadgange til matrikel nr. 17aæ og 17aø over parkeringspladsen. Det forudsættes ligeledes, at ejendommene ved den del af den private fællesvej Markedsvej, der nu er ensrettet mod Chr. Hansensvej, får adgang over parkeringspladsen tilhørende dagligvarebutikken.

I overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025 for Holbæk Kommune fastsætter lokalplanen , at der skal etableres parkeringspladser svarende til mindst 1,5 p-plads pr. tæt/lav bolig, 1 p-plads pr. etagebolig, 1 p-plads pr. 25 m² bruttoetageareal til dagligvarebutikker og mindst 1 p-plads pr. 50 m² bruttoetageareal for øvrige butikker og erhvervsformål.

Offentlig service

Lokalplanområdet er beliggende inden for Katrinedalsskolens skoledistrikt i en afstand under 200 m. Biblioteket ligger inden for lokalplanområdet og der er et busstoppested inden for 25 m afstand og afstanden til stationen er under 500 m.

Mere information om offentlig service kan findes på Holbæk Kommunes hjemmeside.
www.holbaek.dk