Servitutter

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget gennemført en servitutredegørelse ved landinspektør for de på matr.nr. 9b, 17ak, 17h, del af 17aæ, alle Svinninge By, Svinninge samt del af litra 7000at og del af 7000c, begge Svinninge By, Svinninge, lyste servitutter.

En række tilstandsservitutter er vurderet uforenelige med denne lokalplan og aflyses med den endelige vedtagelse af denne lokalplan, jf. planlovens § 15.

I følge servitutredegørelsen er der desuden en række rådighedsservitutter, som er af betydning for den påtænkte anvendelse af området. Ejer og bygherre er forpligtigede til selv, at danne sig et overblik over de tinglyste servitutter og aflyse i nødvendigt omfang.

Det er desuden ikke alle rør, kabler og ledninger der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder
påbegyndes. Det kan for eksempel dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler samt vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandslednin

Følgende servitutter er lyst inden for lokalplanområdet

Dokument lyst den 27.06.1907, nr. 910333-21 om hegn, hegnsmur mv.
Omfatter pligt til opsætning af og vedligehold af hegn omkring parcellen. Påtaleberettiget er private ejere.
Servitutten ophæves inden for lokalplanens område ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Dokument lyst den 11.01.1923, nr. 910334-21 om benzintank mv.
Tilladelse til opførelse af benzintankstation på Vejareal (landevejen). Påtaleberettiget er private ejere.
Servitutten ophæves inden for lokalplanens område ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Dokument lyst den 10.06.1933, nr. 712-21 om byggelinjer mv.
Byggelinje på 17,5 m fra vejmidte af Hovedgaden.
Servitutten er i strid med lokalplanen, idet fuld udnyttelse af lokalplanens byggefelter forudsætter, at vejmyndigheden dispenserer fra byggelinjen for så vidt angår den del, der vedrører lokalplanområdet. Påtaleberettiget er Holbæk kommune.

Dokument lyst den 23.01.1934, nr. 3791-21 om byggelinjer mv.
Byggelinje ved nord-vestlige hjørne af matr.nr. 9b ved skæringen mellem Hovedgaden og Kirkestræde. Byggelinjen fastlægges ved skrå linje mellem punkter udmålt ved 35 m langs landevej og 25 m langs bivej målt fra skæringspunktet for vejenes vejmidter.
Servitutten er i strid med lokalplanen. Servitutten aflyses. Påtaleberettiget er Holbæk kommune.

Dokument lyst den 10.02.1976, nr. 3923-21 om byggelinjer mv.
Byggelinje langs Hovedgaden på 17,5 m fra vejmidten, hvortil skal lægges højdepassagetillæg på 1½ x højdeforskellen plus 1 m.
Servitutten er i strid med lokalplanen, idet fuld udnyttelse af lokalplanens byggefelter forudsætter, at vejmyndigheden dispenserer fra byggelinjen for så vidt angår den del, der vedrører lokalplanområdet. Påtaleberettiget er Holbæk kommune.

Dokument lyst den 06.05.1983, nr. 10231-21 om forsynings/afløbsledninger mv.
Kloakledning på tværs af matr.nr. 9b – forløber i nord-sydgående retning over grunden. Deklarationsbælte på 2 m til hver side af ledningen. Der er bygget over kloakledningen i dag. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune/Holbæk Forsyning A/S.

Dokument lyst den 04.12.1985, nr. 35368-21 om offentligt beskyttelsesrum
Servitut der fastlægger bestemmelser om de i bygningen etablerede offentlige beskyttelsesrum, herunder om begrænsning for ændring af brug og indretning af beskyttelsesrummet samt mulighed for adgang.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og kan bibeholdes. Påtaleberettiget er Civilforsvarsstyrelsen.

Dokument lyst den 21.09.1905, nr. 910433-21 om hegn, hegnsmur mv., vedr. 17AO
Omfatter pligt til opsætning af og vedligehold af hegn omkring del af matr.nr. 17ak. Påtaleberettiget er private ejere.
Servitutten ophæves inden for lokalplanens område ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Dokument lyst den 07.09.1946, nr. 2634-21 om fjernelse/evt. fjernelse mv.
Fjernelsesdeklaration vedrørende tilbygning til daværende bygning på matr.nr. 17ak. Deklarationen kan aflyses af den påtaleberettigede, da både oprindelig bygning samt tilbygning er nedrevet.
Servitutten er uaktuel og søges aflyst af den påtaleberettigede. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 22.12.1983, nr. 33177-21 om lejekontrakt mellem ejer og Sjællandske Bank A/S med 12 måneders uopsigelighed.
Servitutten er uaktuel og søges aflyst fra tingbogen. Påtaleberettiget er ejeren af matr. nr 17ak samt Sjællandske bank A/S Holbæk.

Dokument lyst den 28.08. 1936, nr. 1508-21 om bebyggelse, benyttelse mv.
På ejendommen må ikke drives kolonial-, korn-,foderstof- eller isenkramhandel eller overhovedet nogen handel en gros eller detail, som konkurrerer med den af ejeren af matr.nr. 62a Svinninge By, Svinninge drevne forretning.
Servitutten er en tilstandsservitut i strid med lokalplanens formål og ophæves i lokalplanen. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 62a Svinninge by, Svinninge.

Dokument lyst den 18.07.1912, nr. 910446-21 om vej mv. forsynings/afløbsledninger mv.
Omfatter pligt til opsætning og vedligehold af hegn i skel mod syd. Påtaleberettiget er private ejere.
Servitutten ophæves inden for lokalplanens område ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse.