Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Gennemførelse af lokalplanen forudsætter godkendelse fra vejmyndigheden og politiet, hvad angår omlægning af vej- og trafikforhold. Derudover skal beredskabet og brandmyndigheden godkende projektplanerne for såvidt angår spørgsmål om redning og brand.

Tilladelser fra vejmyndighed omfatter:

• Overkørselstilladelser – nye overkørsler
• Godkendelse af privat fællesvej
• Dispensation for vejbyggelinje langs Hovedgaden
• Godkendelse af vejprojekt på Hovedgaden
• Nedlægning af offentligt vejareal
• Nedklassificering af offentligt vejareal

Der vurderes, at der ikke forudsættes tilladelser fra øvrige eksterne myndigheder for realisering af lokalplanen.