0.1 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. nov 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er,

1.1 at skabe mulighed for etablering af dagligvarebutik, benzinsalgsanlæg, restaurant, café, kontor og liberalt erhverv i området.

1.2 at fastsætte rammerne for områdets bebyggelse samt tilkørsels- og parkeringsforhold

1.3 at fastholde et grønt strøg langs Valdemar Sejrsvej

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4 og omfatter matr. nr. 3bv og 3fa Tåstrup, Holbæk Jorder samt del af vejlitra "aa" matr. 7000aa Tåstrup, Holbæk Jorder.

2.2 Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.

3.1 Delområde I kan anvendes til dagligvarebutik og benzinsalgsanlæg som vist på kortbilag 5.

3.2 Delområde II kan anvendes til restaurant, café, kontor og liberalt erhverv som vist på kortbilag 5.

3.3 Delområde III udlægges til grønt område med trægrupper som vist på kortbilag 5. Der kan etableres stiforbindelse for cyklende og gående til delområde I og II. Delområdet kan herudover anvendes til udvidelse af cykelbanen langs Valdemar Sejrsvej.

Delområde I

4.1 Der kan udstykkes ejendom til én dagligvarebutik og ét benzinpåfyldningsanlæg

Delområde II

4.2 der kan udstykkes ejendomme til anvendelserne beskrevet under § 3

5.1 Bygninger må opføres med en maksimal højde på 8,5 meter.

5.2 Ny bebyggelse til dagligvarebutik, skal opføres inden for byggefeltet benævnt B1 som vist kortbilag 5. Der kan maximalt opføres 1000 kvm deltailhandelsareal, og herudover 200 kvm til personalefaciliteter. Mindre bygninger som kundevognsskjul o. lign. kan etableres i delområde I.

5.3 Ny bebyggelse til benzinsalgsanlæg kan placeres inden for delområde I, som vist på kortbilag 5. Anlægget skal placeres minimum 2,5 m fra skel og mindst 5 m fra skel mod vej. Ved placering skal sikres manøvreareal til vareindlevering til dagligvarebutikken.

5.4 Ny bebyggelse i delområde II skal placeres minimum 2,5 m fra skel og mindst 5 m fra skel mod vej. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 45.

6.1 Tage må have et glanstal på maks. 20.

6.2 Solceller og solfangere skal oplægges på eller integreres i tagflader i rektangulære felter. Ophængning eller integreringen af solceller og solfangere må ikke ske på facader. Solcelle- eller solfangeranlæggets overflade må ikke overstige en lysrefleksionsværdi på 7 %.

6.3 Tekniske installationer vedrørende ventilation og lignende skal integreres i bygningen

Delområde I

6.4 Minimum 20 % af dagligvarebutikkens nord- og østfacade skal fremstå med glaspartier.

7.1 Adgang til matr. nr. 3bv Tåstrup, Holbæk Jorder samt evt. fremtidige udstykninger skal sikres fra Spånnebæk. Der kan kun etableres én overkørsel fra Spånnebæk efter princippet vist på kortbilag 5.

Delområde I

7.2 Der skal som minimum udlægges parkering svarende til 1 parkeringsplads pr. 25 kvm bruttoetageareal til dagligvarebutik.

7.3 Der skal etableres minimum 3 handicapparkeringspladser, heraf én til minibus. Handicapparkeringspladserne skal etableres i tilknytning til dagligvarebutikken nær butiksindgangen.

7.4 Vareindlevering og indgangsparti skal etableres efter princippet vist på kortbilag 5, således at funktionerne holdes adskilt og med rimelig afstand.

7.5 Der kan etableres stiadgang for cyklende og gående fra Valdemar Sejrsvej gennem delområde III efter princippet vist på kortbilag 5.

Delområde II

7.6 Der skal som minimum udlægges parkering svarende til 1 parkeringsplads pr. 50 kvm restaurant, café, kontor og liberalt erhverv. Note: der kan stilles krav om handicapparkering ved byggetilladelse.

7.7 Der kan etableres stiadgang for cyklende og gående fra Valdemar Sejrsvej gennem delområde III.

8.1 På bygningsfacaden må kun skiltes med virksomhedens navn og logo. Det kan desuden tillades, at der opsættes et skilt med åbningstider.

8.2 Facadeskiltning må ikke få karakter af facadebeklædning.

8.3 Skiltning på bygningers facader, gavle og indgangspartier skal udformes som enkeltstående, løse bogstaver, tal og logoer.

8.4 Skilte må ikke være gennemlyste ­kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste.

8.5 Skiltning skal tilpasses bygningens størrelse og arkitektur samt følge opdelingen af vinduer, døre og porte så bygningens
kendetegn ikke sløres.

8.6 Skiltning må ikke tildække vinduespartier med mere end 1/3 af vinduets areal

8.7 Der må ikke opsættes flagstange i området

Delområde I

8.8 Der må maksimalt opstilles to skiltepyloner i tilknytning til dagligvarebutikken og én i tilknytning til benzinsalgsanlægget. Pylonerne må have en maks. højde på 5 m og en maks. bredde på 1,5 m.

Delområde II
Der må maksimalt opstilles én skiltepylon med en maks. højde på 5 m og en maks. bredde på 1,5 m.

9.1 Arealet langs Valdemar Sejrsvej skal fremstå med spredte trægrupper med mindst 3 træer i hver gruppe. Trægrupperne etableres i græs eventuelt suppleret med en lav underbeplantning. Trægrupperne fordeles således, at der tillades indkig fra Valdemar Sejrsvej til de bagvedliggende bygninger. Beplantningen skal ske efter principperne vist på kortbilag 5 og er en del af et sammenhængende grønt udtryk langs Valdemar Sejrsvej.

9.2 Befæstelsesgraden for den enkelte ejendom i planområdet må maksimalt være 0,7.

10.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning iht. den til enhver tid gældende varmeforsyningsplan. Note: Der kan opnås dispensation fra tilslutningspligten efter reglerne i Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg.

10.2 Området skal tilsluttes kollektiv vandforsyning iht. den til enhver tid gældende vandforsyningsplan.

10.3 Området skal tilsluttes kollektiv kloak iht. den til enhver tid gældende spildevandsplan.

11.1 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse, skal bebyggelsen være tilsluttet den kollektive forsyning og det kollektive regn- og spildevandssystem jf. §§ 10.1, 10.2, 10.3

11.2 Inden ibrugtagning af dagligvarebutik skal der etableres parkeringspladser jf. §§ 7.2.

11.3 Inden ibrugtagning af virksomhed i delområde II skal der etableres parkeringspladser jf. § 7.6

12.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må området, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsættes som hidtil.

12.2 Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til, at ejendommen ændres eller bebygges i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen.

12.3 Lokalplan 2.13 aflyses for det i kortbilag 4 afgrænsede lokalplanområde for Lokalplan 2.79.

13.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må området, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsættes som hidtil.

13.2 Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til, at ejendommen ændres eller bebygges i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen.

14.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

14.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

14.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

14.4 Lokalplanen udlægger et område til offentlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens § 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. (kun når lokalplanen ud