Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 3bv og 3fa Tåstrup, Holbæk Jorder samt del af vejlitra "aa" matr. nr. 7000aa Tåstrup, Holbæk Jorder. Området er beliggende vest for Valdemar Sejrsvej i Holbæk Vest og har et areal på ca. 0,7 ha. Området er beliggende i byzone og anvendes i dag til erhvervsformål. Området har vejadgang fra Spånnebæk.
Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanens rammeområde nr. 2.E08, der udlægger området til erhverv. Endvidere er området omfattet af lokalplan nr. 2.3 der udlægger området til blandet bolig og erhverv.