Støj

Dagligvarebutikken placeres i et erhvervsområde og det vurderes derfor at eventuelle støjmæssige gener vil være minimale. Dagligvarebutikken skal til enhver tid overholde Miljøstyrelsen gældende støjgrænser. Støjgrænserne er tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmeside.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Størstedelen af lokalplanområdet er klassificeret som V1 Jordforurening. Hvis der konstateres jordforurening ved gravearbejde skal Holbæk Kommune kontaktes (se højreboks).

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Museum Vestsjælland om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 2.79 vurderes på baggrund af denne screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

- der det er et erhvervsområde der gives mulighed for virksomheder, hvorfor miljøbelastningen må forventes af mindre betydning end i et boligområde

- der ikke er registreret fredninger eller naturbeskyttelse i området

- der planlægningen flytter eksisterende lokalcenter uden at udlægge yderligere detailhandelsareal