I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i §2 nævnte område.

Lokalplanens formål er,

1.1 at skabe mulighed for etablering butik og publikumsorienteret serviceerhverv

1.2 at fastsætte bestemmelser for beplantning i området

1.3 at fastlægge rammerne for områdets bebyggelse, tilkørsels- og parkeringsforhold

 

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 4 og omfatter del af matr. 23a og 23b Syvendekøb By, Skamstrup.

2.2 Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone

3.1 Delområde I må kun anvendes til butiksformål og publikumsorienteret serviceerhverv

3.2 Delområde II må ikke bebygges. Ved beplantning må kun anvendes levende hegn i form af træer og buske, samt græs eller grusbelægning.
En del af området kan herudover overgå til, og anvendes som vejareal til Ringstedvej som vist på kortbilag 5.

4.1 I delområde II kan en del af matr. 23a og 23b Syvendekøb By, Skamstrup sammatrikuleres med vejlitre "a" Syvendekøb By, Skamstrup. Arealet der kan sammatrikuleres afgrænses således, at det har en bredde på 1,5 m målt fra vejskel, som vist på kortbilag 5. Resten af delområde II skal sammatrikuleres med matr. 23a og 23b Syvendekøb By, Skamstrup.

5.1 Bygninger må opføres med en maksimal højde på 8,5 meter.

5.2 Ny bebyggelse til dagligvarebutik, skal opføres inden for det på kortbilag 5 angivne byggefelt. Der kan maksimalt opføres 1000 kvm detailhandelsareal plus maks 200 kvm personalefaciliteter. Mindre bygninger som kundevognsskjul o. lign. kan etableres i delområde I. Herudover kan vareindlevering etableres under tag med placering som angivet i § 7.5.

6.1 Tage skal fremstå flade og må maks. have en glansværdi på 30. Mindre bygninger som kundevognsskjul o. lign. er undtaget denne bestemmelse.

6.2 Der kan etableres solceller eller solfangere på tagflader. Solceller og solfangere må ikke være synlige fra vej eller naboejendomme.

6.3 Minimum 20% af butikkens vestfacade skal fremstå med vinduespartier.

7.1 Adgang til planområdet skal sikres fra Ringstedvej, som vist på kortbilag 5.

7.2 Der skal udlægges parkering svarende til 1 parkeringsplads pr. 25 kvm bruttoetageareal til dagligvarebutik.

7.3 Der skal etableres 2 handicapparkeringspladser i tilknytning til dagligvarebutikken. Handicapparkeringen skal etableres nær butiksindgangen.

7.4 Der skal etableres 1 cykelparkeringsplads pr. 50 kvm bruttoetageareal til dagligvarebutik. Cykelparkeringspladserne skal etableres nær butiksindgangen.

7.5 Vareindlevering og butiksindgang skal etableres efter principperne vist på kortbilag 5.

8.1 På bygningsfacaden må kun skiltes med virksomhedens navn og logo. Det kan desuden tillades, at der opsættes et skilt med åbningstider.

8.2 Facadeskiltning må ikke få karakter af facadebeklædning.

8.3 Skiltning på bygningers facader, gavle og indgangspartier skal udformes som enkeltstående, løse bogstaver, tal og logoer.

8.4 Skilte må ikke være gennemlyste ­kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste.

8.5 Skiltning skal tilpasses bygningens størrelse og arkitektur samt følge opdelingen af vinduer, døre og porte så bygningens
kendetegn ikke sløres.

8.6 Der kan opstilles to skiltepyloner i tilknytning til dagligvarebutikken. Pylonerne må have en maks. højde på 5 m og en maks. bredde på 1,5 m.

9.1 Beplantningsbæltet vist på kortbilag 5 skal etableres med en bredde på mindst 5 m. Beplantningsbæltet skal bestå af træer og buske, herunder arterne eg, fuglekirsebær, skovæble, tjørn, æblerose, røn, kornel og syren. Beplantningsbæltet skal have en visuelt afskærmende effekt og i udvokset stand have en højde på mindst 5 m. Der friholdes desuden et 1,5 meters friareal mellem delområde 1 og beplantningsbæltet, som vist på kortbilag 5.

9.2 Beplantningen vist på kortbilag 5 skal reetableres såfremt den går ud, mistrives eller vindfældes.

10.1 Belysningen skal etableres som nedadrettet belysning under hensyntagen til det nærliggende boligområde.

 

11.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

12.1 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse, skal bebyggelsen være tilsluttet den kollektive forsyning og det kollektive regn- og spildevandssystem

12.2 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal der etableres parkeringspladser jf. §§ 7.2, 7.3, 7.4

12.3 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal der etableres beplantningsbælte jf. §9.1

12.4 Placering af parkeringspladser i byggelinjepålagt areal kræver Vejdirektoratets tilladelse jf. vejlovens § 40, stk. 2.

Lokalplan 40-69 aflyses for det i kortbilag 4 afgrænsede lokalplanområde for Lokalplan 12.06.

 

14.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må området, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsættes som hidtil.

14.2 Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til, at ejendommen ændres eller bebygges i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen.

15.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

15.4 Lokalplanen udlægger et område til offentlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens § 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. (kun når lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål)

Lokalplan er vedtaget af Holbæk Byråd den 13. december 2017