Statslig og regional planlægning

De statslige vandplaner

Lokalplanområdet er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). På den baggrund er lokalplanen omfattet af "Bekendtgørelsen nr. 1697 af 21. december 2016 om krav til kommuneplanlægning indenfor områder med særlig drikkevandsinteresse og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse". De særlige drikkevandsinteresser har dog ikke medført særlige redegørelseskrav til lokalplanen, og der er heller ikke behov for at fastsætte særlige retningslinjer for grundvandsbeskyttelse. Dels fordi planlægningen vedrører et eksisterende boligområde, dels fordi dagligvarebutikker optræder på tilladelseslisten i de statslige vandplaner.

I OSD områder må arealanvendelsen ikke ændres, hvis ændringen vil føre til en ringere grundvandsbeskyttelse.

Der er ingen indvindingsboringer i nærheden af lokalområdet. Nærmeste vandværksboringer tilhører Mørkøv Vandværk og ligger ca. 700 m nord-øst for lokalplanområdet.

Udviklingsstrategi 2015 - 2018

Region Sjællands udviklingsstrategi udstikker de overordnede målsætninger for den fremadrettede udvikling i kommunen. Planlægningen understøtter udviklingsstrategien, da etablering af dagligvarebutik er med til at styrke både beskæftigelse og tilflytning til regionen.

Kommuneplan 2013-2025

Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 12.R01. Rammen udlægger området til grønt område, kræmmermarked og solvarmeanlæg. Rammen fastsætter maks. etageantal til 1 og maks. bygningshøjde til 8,5. Rammen fastsætter området til byzone. Rammen suppleres af følgende bestemmelse: "Der må kun opføres mindre bygninger til anlæggets drift. Et 10 m bredt beplantningsbælte mod Skovvejen skal sikres. Der kan anlægges en "solmark" med solpaneler til indvinding af solvarme til brug i Mørkøv Fjernvarme."

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne for den rekreative anvendelse for rammeområde 12.R01. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg nr. 29, aflyser den eksisterende R-ramme for lokalplansområdet, og udlægger området til en ny centerområderamme (kommuneplanramme 12.C04). Samtidigt ændres Kommuneplanens retningslinjer for detailhandel såldes, at Mørkøvs eksisterende detailhandelsramme for bymidten (12.DBM01) ophæves og erstattes af en lokalcenterramme, der udlægger byen som et lokalcenter (12.C04). Dette vil muliggøre etablering af en ny dagligvarebutik på matr. 23a og dele af 23b, Syvendekøb By, Skamstrup.

Eksisterende lokalplaner

Lokalplan 12.06 erstatter del af lokalplan nr. 40-69 for et område ved Rævebjerg i Mørkøv.

Trafikforhold

Planområdet ligger ud til hovedgaden i Mørkøv. Dette giver let betjening for både bløde og hårde trafikanter. Herudover findes et busstoppested foran planområdet, hvilket giver let adgang til dagligvarebutikken via offentlig transport. Planområdet er forskudt parallelt fra vejskel, således at der frigøres 1,5 m mellem vej og planområde. Dette gøres for at sikre mulighed for at etablere cykelsti langs butikken.