Støj

Dagligvarebutikken kommer til at grænse op til et boligområde mod vest. Specielt de nærmeste huse vil kunne opleve en stigning af støj fra butikken og den trafik den medfører. For at minimere de miljømæssige gener sikres, at varelevering ligger sydligt på matriklen længst muligt fra omkringliggende boliger. Herudover fastsætter lokalplanen bestemmelser der sikrer, at ventilation og lignende støjende anlæg/ faciliteter placeres på bagsiden af butikken, længst fra tilstødende boligområde og er støjisoleret, således opsatte anlæg ikke er til gene for naboer.
Dagligvarebutikken skal til enhver tid overholde Miljøstyrelsen gældende støjgrænser. Støjgrænserne er tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmeside.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Der er ikke registreret jordforurening inden for planområdet.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Museum Vestsjælland om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af det reviderede lokalplanforslag 12.06 foretaget en screening af planernes miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), (LBK nr. 448 af 10. maj 2017. Ifølge lovens § 8 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. forslag til lokalplan nr. 12.06 vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

- der ikke er registreret natur- og miljøbeskyttelsesinteresser i området.

- dagligvarebutikken placeres langs byens hovedgade og derfor indgår som en naturlig del af den miljømæssige kontekst

- planforslaget stiller krav om afskærmende beplantning mod det omkringliggende grønne område.