Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Der kræves byggetilladelse til opførelse af byggeri jf. det til enhver tid gældende byggereglement. Desuden skal Vejmyndighed godkende nye adgange til offentlige veje, jf. Lov og offentlige Veje §49Der kræves ingen øvrige tilladelser til realisering af lokalplanen. Vejdirektoratet er vejmyndighed for Skovvejen. Al ind- og udkørsel til ejendommen, herunder vareindlevering, skal ske via adgangen i den nordlige del af lokalplansområdet beliggende ca. 80 meter fra det matrikulære vejskel til Skovvejen.

Placering af parkeringspladser i byggelinjepålagt areal kræver Vejdirektoratets tilladelse jf. vejlovens § 40 stk, 2.

Der kræves ingen øvrige tilladelser til realisering af lokalplanen