I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er

1.1 At fastlægge områdets anvendelses til bydelscenter med dagligvarebutik

1.2 At fastlægge rammerne for områdets bebyggelse, tilkørsel- og parkeringsforhold

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4 og omfatter matr. nr. 3ci og 3bk Tåstrup, Holbæk Jorder.

2.2 Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til bydelscenter med dagligvarebutik

4.1 Bebyggelse til butiksformål skal fastholdes inden for det på kortbilag 5 angivne byggefelt.

4.2 Bebyggelse til butiksformål må have et buttoetageareal på maks. 2.000 m2.

4.3 Bebyggelse må kun opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.

4.4 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m målt fra terræn.

4.5 Der må etableres 1 skur til kundevogne

5.1 Logoskilte skal begrænses til logoer på bygningens gavle mod syd og vest, samt en enkelt stander ved krydset (Gl. Ringstedvej og Tåstrup Mållevej), maks. højde 7 meter med logo 2,5 x 2,5 m, alle med evt. belysning monteret indvendigt.

5.2 Der må ikke opsættes flagstænger.

6.1 Området har til- og frakørsel via Tåstrup Møllevej. Der er mulighed for én overkørsel for kundetrafik og én overkørsel for varetransport. Se kortbilag 5 for placering.

6.2 Inden for området skal anlægges mindst 1 p-plads pr. 25 m2 bruttoetageareal, heraf mindst 3, der forbeholdes handicappede, og som sådan placeres hensigtsmæssigt i forhold til bygningens kundeindgang.

6.3 Inden for området skal anlægges cykelparkering til mindst 16 cykler, med en hensigtsmæssig placering i forhold til bygningens kundeindgang.

6.4 Ved indretningen af tilkørsels- og p-arealer, samt placering af beplantning og gennemgange i bede, jf. § 7, skal det sikres, at naturlige ganglinier for den gående og kollektivt ankommende trafik tilgodeses.

7.1 P-pladsen skal opdeles med træer og hækbeplantning i bøg, således som angivet i princippet på kortbilag 5.

7.2 Træplantning skal ske med en egnet træsort, eksempelvis bøg, lind eller acer, i bede med et volumen af mindst 10 m3 og således, at blivende vækstbetingelser sikres.

7.3 Opdelende hække etableres i bede med en bredde på mindst 2,0 meter og med en blivende højde på mindst 1 m, målt fra terræn.

7.4 Langs de omgivende veje, Gl. Ringstedvej og Tåstrup Møllevej, etableres en afgrænsende hækbeplantning i bøg. Plantebede etableres med en mindstebredde på 2,0 meter, og hækkes blivende højde skal være mindst 1 m, målt fra terræn af omgivende fortove.

7.5 Langs skel mod naboejendomme etableres en uigennemtrængelig hegning med plankeværk på 1,8 m samt beplantning, således som vist på kortbilag 5.

8.1 Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over 1 meter i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 1 meter.

8.2 Elledninger skal føres som jordkabler.

8.3 Udendørs synlige antenner ikke tilladt.

8.4 Udendørs belysningsanlæg, skal udformes så der ikke opstår gene, i form af blænding, til omgivende beboelse og trafikanlæg.

8.5 Lysmaster placeret tæt på naboskel, skal udformes med en afskærmning af lyskeglen, der sikrer at nabomatrikel ikke belyses.

9.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug uden, at bebyggelsen er tilsluttet den det offentlige kloaksystem

9.2 Nyt parkeringsareal må ikke tages i brug, inden der er etableret afskærmende beplantning og plankeværk jf. § 7 stk. 4.

10.1 Lokalplan 2.81 aflyses i sin helhed

11.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

11.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til Plandata.

11.3 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Forslag til lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej er vedtaget af Holbæk Kommunalbestyrelse den 13. marts 2019.