Baggrund

Holbæk Kommunalbestyrelse har besluttet at igangsætte planlægning for udvidelse af dagligvarebutikken på Tåstrup Møllevej samt etablering af bydelscenter.
Med planlægningen bliver det eksisterende lokalcenter ændret til et bydelscenter og det vil blive muligt at udvide centeret op til 3200 m2 detailhandel i form af dagligvarehandel.
Den maksimale butiksstørrelse vil blive ændret, så det bliver muligt at etablere dagligvarebutik på op til 2000 m2.
Lokalplanområdet er en del af centeret og indeholder en dagligvarebutik på ca. 1850 m2. Med lokalplanen bliver det muligt at etablere dagligvarebutik på op til 2000 m2.

I forbindelse med ansøgningsprocessen, har Holbæk Kommune krævet at bygherrer udarbejdede en detailhandelsanalyse, således at påvirkning af nærområdet og bymidten blev belyst.
En del af analysen er at undersøge hvilken omsætning, der kan forventes på baggrund af en evt. udvidelse. Isoleret set, skal man forvente en vækst i omsætningen i bydelen Holbæk syd på 4%, og et fald i omsætningen på hhv. 1 og 9% i Holbæk Bymidte og Holbæk i øvrigt. Af analysens baggrundstabeller ses det, at man allerede i 2023 vil nå samme handelsbalance som i dag. Effekten af en udvidelse vil altså være kortvarig.

Formål

Formålet med lokalplanen er at udvide butik, så den lave op til de standarder butikskæden er kendt for i dag.
I lokalplanen fastsættes dermed nye bestemmelser for størrelse af butik, samt nye kortbilag med angivelse af placering.

Lokalplanen følges op med kommuneplantillæg nr 4 til Kommuneplan 2017, som ændrer områdets nuværende status fra lokalcenter til bydelscenter.
Dette sker, da det er fastsat i planloven, at dagligvarebutikker større end 1.200 m2 (inkl. personalefaciliteter) skal være beliggende i bydelscentre.