Støj

Med lokalplanforslaget bliver det muligt, at etablere parkeringspladser mod tilstødende boligejendomme. Det er almindeligt at dagligvarebutikker placeres i tilknytning til boligområder, og støjniveauet skal derfor holdes inden for de af Miljøstyrelsen fastsatte støjgrænser.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Der er registreret V1 jordforurening inden for planområdet og V2 forurening på den tilstødende matrikel. Området med jordforurening er allerede belagt med asfalt og har været benyttet til parkering siden 2005.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Museum Vestsjælland om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 2.87 vurderes på baggrund af screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, hvilket planen ikke vurderes ikke at gøre.
Planforslaget muliggør en mindre væsentlig ændring af et eksisterende butiksområde, med en udvidelse af butik, ved at inddrage en del af den eksisterende parkering.
På baggrund af denne screening vurderes det, at der ikke foretages miljøvurdering.

Lokalplanen fastsætter rammer om:
- Lys og refleksion, så de tilstødende boliger skærmes for kørelys fra biler, og dermed ikke oplever væsentlige lysgener.
- Hegning og beplantning, så de tilstødende boliger skærmes for støj fra biler, og dermed ikke oplever væsentlige støjgener.
- bygningsstørrelse og placering