Bæredygtighed

Eksempel:
Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.
For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet at alle lokalplanforslag for nye boligområder skal stille krav om at bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse klasse 2015, og at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Eksempel:
Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte fx sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald. I lokalplanen stilles krav om lavenergibyggeri.

Transport

Eksempel:
Lokalplanen ligger i direkte tilknytning til det sammenhængende stinet i Vestbjerg som fører til bl.a. skole og institutioner.

Ressourcer og miljø

Eksempel:
Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling
Lokalplanen giver mulighed for at etablere fx regnvandssø.

Lokalplanen sætter krav om anvendelse af permeable belægninger med mulighed for nedsivning.

Hensigt /forslag:

  • Opsamling og anvendelse af regnvand til fx vanding af beplantning i tørre perioder.
  • Lokalplanen sætter krav om genanvendelse af regnvand til toiletskyl.

Natur

Eksempel:
Den nye bebyggelse placeres til dels på engarealer.
Den lavestliggende og naturmæssig set mest værdifulde del af engarealet opretholdes.

Sundhed og trivsel

Eksempel:
Lokalplanen indebærer, at min. 15 % af området udlægges som fælles opholdsareal / naturområde (eng). (Der ud over vej og parkeringsareal)

Der skal etableres støjafskærmning mod xxxvej og xxx vej. Det skal dokumenteres at støjkravene kan overholdes.

Afstand og tilgængelighed til stier/grønne områder/indkøb/off. transport