Borgerinddragelse

Der blev afholdet et idemøde den 18. april 2012 i forbindelse med udarbejdelse af skitser til etablering af en dagligvarebutik i området. Mødet blev holdt på Holbæk Bibliotek, og de væsentligste diskussionspunkter var:

  • Sikre adgangsforhold for gående over Gl. Ringstedvej.
  • Sikring mod lysgener i forhold til de tilstødende boligområder i form af hegn eller beplantning.

Desuden fremkom enkelte generelle kommentarer til området bl.a. uhensigtsmæssig placering af busstoppested på Gl. Ringstedvej.

Der blev afholdt borgermøde d. 9. oktober 2012 i forbindelse med lokalplanforslagets høringsperiode. Ca. 7 borgere mødte frem. De væsentligste punkter der blev talt om var:

  • Trafiksituationen i området, især de problematiske forhold på Gl. Ringstedvej generelt samt krydset Gl. Ringstedvej – Tåstrup Møllevej.
  • Trafiksituationen omkring ind- og udkørsler fra LIDL og den nye dagligvarebutik.
  • Vigtigheden af at skabe sikre forhold for bløde trafikanter.
  • Støjforhold i området bl.a. i forbindelse med varelevering til dagligvarebutikkerne.

Ændringer foretaget som følge af den offentlige høring

  • Krydsningshelle på min. 1½ m ved Taastrup Møllevej er tilføjet udbygningsaftalen.
  • Dokument vedr. byggelinjer jf. § 16.1 aflyses.
  • I § 3.7.2 er sætningen "med tilhørende kontorfaciliteter" tilføjet.