Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området med tre delområder.

Delområde 1 udlægges til lokalcenter med mulighed for etablering af en dagligvarebutik på maks. 1000 m2 samt et mindre madudsalg på maks 50 m2.

Delområde 2 og 3 udlægges til erhvervsformål, forbeholdt virksomheder, der ikke medfører væsentlige miljøbelastninger, samt offentlige formål, der naturligt kan indpasses i et erhvervsområde.

Desuden gælder det, at delområde 2 udlægges til erhverv i miljøklasse 2-3 og delområde 3 udlægges til erhverv i miljøklasse 2-4.

Området er primært trafikbetjent fra Gl. Ringstedvej, Valdemar Sejrsvej, Skagerakvej og Tåstrup Møllevej, derudover er der interne, mindre veje i området. Der udlægges areal til en eventuel videreførelse af Spånnebæk til Gl. Ringstedvej syd i området. Nye veje i området udlægges i en bredde på 15 m og der pålægges byggelinjer på 4 m fra vejskel excl. højdetillæg. De eksisterende beplantningsbælter langs Valdemar Sejrsvej og Gl. Ringstedvej skal bibeholdes, der udlægges yderligere et beplantningsbælte langs områdets sydlige grænse mod landsbyen Tveje Merløse. Arealer mellem vej og byggelinje anlægges og vedligeholdes som grønt område.

> Du kan læse om miljøklasser her.