Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.
For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet, at alle lokalplanforslag for nye boligområder skal stille krav om, at bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse klasse 2015, og at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte f.eks. sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald.

Delområde 1
For delområde 1 gælder det, at ny bebyggelse skal placeres indenfor det angivne byggefeltet som vist på kortbilag 4.

Byggefelter i delområde 1

 

Transport

Lokalplanområdet ligger i direkte tilknytning til det sammenhængende stinet i Holbæk, som fører til bl.a. boligområder, skole og institutioner.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.

Natur

Lokalplanområdet er beliggende i byzone, den nordlige del er erhvervsområde og den sydlige del anvendes i dag til jordbrug. Der er ingen naturarealer inden for området.

Sundhed og trivsel

Delområde 1
For delområde 1 gælder det, at parkerings- og tilkørselsarealer skal afskærmes således, at støj- og lysgener i forhold til omgivelserne undgås.

Delområde 2
For delområde 2 gælder det, at der skal udlægges opholdsareal svarende til min. 15 % af etagearealet.

Delområde 3
For delområde 3 gælder det, at der skal udlægges opholdsareal svarende til min. 20 % af etagearealet. Der skal desuden etableres et beplantningsbælte langs Valdemar Sejrsvej, Gl. Ringstedvej og langs områdets sydlige grænse.