Lokalplanens gennemførelse

Ved gennemførelse af planen skal der ske en regulering af trafikken. Der er foretaget en trafikanalyse med henblik på at analysere trafikafviklingen i området med den øgede trafikbelastning ved etablering af en ny dagligvarebutik. Den viser, at det vil det være nødvendigt at etablere en ny krydsningshelle på Gl. Ringstedvej i forbindelse med indgangen til dagligvarebutikken. Der skal være fortov fra krydsningshellen til det eksisterende fortov beliggende på østsiden af Gl. Ringstedvej, således at det er muligt for gående at gå fra Tåstrup Møllevej til krydsningshellen på et ensartet fortov. På vest siden af Gl. Ringstedvej skal der ligeledes udføres en forbindelse fra den eksisterende asfaltsti ud til krydsningshellen.

Ved udkørslen fra matr. 1 cm til Tåstrup Møllevej skal de 3 eksisterende parkeringspladser mellem udkørslen og Gl. Ringstedvej nedlægges.

Lokalplanen gennemføres på baggrund af frivillig udbygningsaftale, jf. Planlovens § 21b. Aftalen er indgået mellem Holbæk Kommune og ejerne af ejendommene 1 cm, Tåstrup, Holbæk Jorder. Aftalens formål er at fastlægge de trafikanlæg, som skal udføres før ibrugtagningstilladelse af de i lokalplanen anførte bygninger i delområde 1 kan ske. Aftalen omhandler således anlæg af sikker overgang på Gl. Ringstedvej samt etablering af forbindelser til eksisterende fortov og sti på begge sider af Gl. Ringstedvej. I aftalen er desuden angivet vilkår for udførelsen af disse trafikanlæg.