Servitutter

Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen. Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse. Der er tinglyst en række forsynings-/afløbsledninger i området.

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Holbæk Kommune tager ikke ansvar for ledninger, servitutarealer mv. der fremgår omtrentligt af lokalplanens kortbilag 2. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.

Ejer- og rådighedshaver har forpligtelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Af servitutundersøgelsen fremgår det, at:

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 1cm Tåstrup, Holbæk Jorder
Dokument lyst d. 11.11.1111 nr. 903218 om hegn, hegnsmur mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst d. 11.11.1967 nr. 257 om ekspropriation/foreløbig ekspropriation mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

Dokument lyst d. 19.12.1969 nr. 16724 om hegn, hegnsmur mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteteres. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

Dokument lyst d. 23.12.1969 nr. 16847 om bebyggelse, benyttelse mv. Indeholder bestemmelser om salg. Prioritet forud for pantgæld.
Servitutten er i strid med lokalplanen og aflyses med planen. Påtaleberettigede er Holbæk Byråd.

Dokument lyst d. 06.11.1970 nr. 14154 om byggelinjer mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

Dokument lyst d. 27.12.1972 nr. 1309 om forsynings- /afløbsledninger mv. Prioritet forud for pantgæld.
Servitutten er ikke i strid me lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettigede er Holbæk Byråd.

Dokumnet lyst d. 29.07.1980 nr. 20359 Lokalplan nr. 14. Prioritet forud for pantgæld.
Servitutten er i strid med lokalplanen og aflyses med planen. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

Følgende servitut er lyst på matriklerne nr. 1co, 1cn, 2v, 2k, 2ap, 2n, 2m, 2aa, 2q, 2ax, 2f, 2p, 2bc, 2bd, 2y, 2an, 2ad, 2ø, 2z, 2l, 2ac, 2æ, 2ao, 2bb, 2au, 7g, 2aq, 2ar, t7, 2as tåstrup, Holbæk Jorder samt på matriklerne 5i og 5b Tveje Merløse, Holbæk Jorder.
Dokument lyst d. 29.07.1980 nr 20359 Lokalplan nr. 14. Prioritet forud for pantgæld.
Servitutten er i strid med lokalplanen og aflyses med planen. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

På overnstående matrikler fremgår det af servitutundersøgelsen, at de resterende servitutter ikke er i strid med lokalplanen og derfor skal respekteres.

Følgende servitut er lyst på matr. nr. 7a Tåstrup, Holbæk Jorder
Dokument lyst d. 11.02.1985 Deklaration om naturgasledning. Den tinglyste deklaration er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres, ligeledes skal de generelle sikkerhedsbestemmelser overholdes.