Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Ophævelse af landbrugspligt
Er arealet udlagt til landbrugsformål og forudsættes landbrugspligten ophævet for at den i lokalplanen beskrevne anvendelse kan realiseres, kræver dette en tilladelse efter landbrugslovens § 7.