Baggrund

Holbæk Kommune har udarbejdet kommune- og lokalplanlægning for en udvidelse af det eksisterende erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge. Planlægningen sker på baggrund af en ansøgning om udvidelse af erhvervsanvendelsen på ejendommen Nordgårde 1A. Imødekommelse af ansøgningen om udvidelse af erhvervsområdet forudsætter, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan.

Formål

Formålet med planlægningen er at muliggøre en udvidelse af en eksisterende erhvervsvirksomhed i Svinninge, og dermed skabe nye arbejdspladser og vækst i byen. De rammer og bestemmelser som planlægningen fastsætter skal således sikre muligheden for at realisere et konkret projekt.
Derudover er det planlægningens formål, at sikre hensyn til omgivelserne, herunder en visuel tilpasning til omgivelserne, bl.a. ved bestemmelser om, at der etableres afskærmende beplantningsbælter omkring det nye erhvervsområde. Endvidere fastsættes med planerne bestemmelser om, at Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj, støv o. lign. skal overholdes.