Lokalplanens indhold

Planerne rummer en udvidelse af erhvervsområdets afgrænsning mod nord og øst, således at del af eksisterende landbrugsareal på matr. Nr. 15b og matr.nr. 15a (der er udlagt til offentlige formål - men anvendes til landbrugsdrift) inddrages til erhvervsformål. Den nye del af erhvervsområdet gives mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 3-6, i sammenhæng med områdets største eksisterende erhvervsejendom. I det eksisterende, tilstødende erhvervsområde inden for Lokalplan BE103.1 er fastsat lidt lavere miljøklasse, ikke mindst henset til, at der forefindes eksisterende boliger i området.
Der udlægges med lokalplanen en grøn bufferzone omkring erhvervsaktiviteterne, med krav om etablering af et grønt beplantningsbælte ind mod erhvervsudøvelsen.
Da delarealet mod øst er omfattet af eksisterende kommuneplanramme til offentlige formål, og delareal mod nord ikke er omfattet af gældende kommuneplanramme, forudsættes udarbejdet nyt kommuneplantillæg, der muliggør en ændring til erhvervsformål.
For at imødekomme et konkret projektbehov for indplacering af siloer, er det hensigten, at der gives mulighed for, at der kan tillades byggeri, der punktvis andrager op til 30 m højde.
Med vedtagelsen af de nye planforslag aflyses den eksisterende Lokalplan BE103.1, for det område, der er sammenfaldende med nærværende lokalplanområde.