Statslig og regional planlægning

Planforslagene vurderes ikke at være i strid med anden statslig planlægning.

Kommuneplan 2013-2025

Det eksisterende blandede bolig- og erhvervsområde er beliggende inden for kommuneplanramme 10.BE03, der foreskriver en anvendelse til blandet bolig- og erhverv med en maksimal bebyggelsesprocent på 50 og maksimalt etageantal på 2, inden for en maksimal bygningshøjde på 10 m. Denne ramme fastholdes, men afgrænsningen ændres lidt, således at den største eksisterende erhvervsejendom, Nordgårde 1A, i stedet medtages i en ny kommuneplanramme, 10.E03, der udlægges for de arealer, der inddrages i en udvidelse af erhvervsområdet. Den nye ramme udlægges til erhvervsformål alene, i miljøklasse 3-6, og giver mulighed for byggeri i op til 15 m højde, samt punktvis op til 30 m højde (siloer). Bebyggelsesprocenten fastsættes til 50. En del af denne nye ramme er beliggende inden for eksisterende kommuneplanramme 10.O01, og delarealet overgår således til erhvervsformål.

For gennemførelse af ovennævnte rammeændringer er udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 44, der kan ses i sin helhed i bilagene til nærværende lokalplanforslag.

Eksisterende lokalplaner

Det eksisterende blandede bolig- og erhvervsområde er omfattet af Lokalplan BE103.1, der udlægger anvendelsen til blandet bolig- og erhvervsområde inden for håndværks- og serviceprægede virksomheder, fremstilling, byggeri og anlæg, engroshandel og transport. Virksomhederne må ikke medføre gener i form af røg, støj, lugt eller rystelser og må ikke omfatte grundvandstruende virksomhed.
Lokalplan BE103.1 opretholdes, men en del af lokalplanområdet; ejendommen matr. nr. 15l Svinninge By, overgår til det nye lokalplanområde i nærværende lokalplan 10.10. Lokalplan BE103.1 aflyses således for det delareal, der er sammenfaldende med nærværende plan. Øvrige arealer inden for nærværende lokalplan er ikke omfattet af eksisterende lokalplaner.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Lokalplanen vurderes ikke at indebære påvirkning af nabokommuner.

Kystnærhedszone

Planområdet er ikke beliggende inden for kystnærhedszonen

Butikkers påvirkning af bymiljøet

Der gives ikke med planforslaget mulighed for etablering af butikker.

Diverse udpegninger

Planområdet er beliggende inden for skovbyggelinje, og gennemførelse heraf forudsætter dispensation eller en ophævelse af skovbyggelinjen inden for planområdet. Der er indhentet en forhåndstilkendegivelse om, at dispensation kan forventes imødekommet. Arealer mod øst og nordøst er ved eksisterende anvendelse landbrugsjord, og forudsætter ophævelse af landbrugspligten herpå.
Området er udpeget med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og der er på denne baggrund fastsat bestemmelse om, at virksomhedsaktiviteter ikke må være grundvandstruende, herunder krav om tekniske tiltag, hvor der sker håndtering eller er oplag af stoffer og materialer, der kan forurene grundvandet. Oplag, der indebærer risiko for nedsivning, kun må foretages på arealer med tæt belægning, så det sikres, at der ikke sker nedsivning som kan forurene grundvandet.
Der forefindes ikke fredede eller bevaringsværdige bygninger inden for området. En mindre del af matr. nr. 15b, nordligst, er omfattet af registrering med kirkeomgivelser. Der gives ikke inden for dette delareal mulighed for ny bebyggelse eller anvendelse i strid hermed.
Arealet er en del af landskabsplanens delområde 10, Gudmandstrup, der beskriver en overordnet målsætning om, at området skal bevares som åbent landbrugsland. Nærværende planområde vurderes imidlertid naturligt at kunne inddrages til erhvervsformål, da det er beliggende øst for eksisterende erhvervsbebyggelse i sammenhæng med eksisterende byzoneareal, ind mod Svinninge By, og visuelt afskærmet væk fra de større landskabsrum mod nordøst, som landskabsplanen ønsker at bevare.

Trafikforhold

Planlægningen tager afsæt i eksisterende veje og stier i området. Den eksisterende vejadgang til det nye erhvervsområde, Nordgårde, fastholdes som ved eksisterende forhold. Vejen lukkes for gennemkørende trafik, og eksisterende ejendomme ved Nordgårde 1B og 1C gives i stedet ny vejadgang via forlængelse af Smedevej. Tilsvarende henlægges eksisterende stiforløb på Nordgårde til stiforbindelse syd om Nordgårde 2A, for at adskille erhvervstrafik og bløde trafikanter. Den eneste stikrydsning, ved Nordgårdes møde med Nordgårdsvej, prioriteres omlagt, så den tilgodeser en trafiksikker krydsning, med gode oversigtsforhold.
Der er forud for gennemførelse af nærværende planlægning udarbejdet en trafikanalyse, der vurderer, at den nye trafik til det udvidede erhvervsområde vil kunne afvikles på det eksisterende vejnet uden væsentlige genevirkninger. Samtidig er indgået aftale med virksomheden om, at udarbejde en trafikpolitik, med henblik på at sikre gode trafikvaner ved transport til og fra området.

Offentlig service

Lokalplanområdet er beliggende i forholdsvis kort afstand til kollektiv trafikbetjening på Hovedgaden, med buslinje 520.
For øvrige oplysninger omkring offentlig service i nærområdet, se: www.holbaek.dk