Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten. Planen er vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte fx sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald. Ved opførelse af nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri kan nyeste teknologi bringes i anvendelse, med henblik på at minimere energiforbruget.

Transport

Lokalplanen ligger i direkte tilknytning til eksisterende erhvervsområde, bysamfund og infrastruktur, hvilket vurderes at være medvirkende til en begrænsning i ressourceanvendelsen. Den virksomhed, som har foranlediget lokalplanens udarbejdelse, vil nedbringe transportbehovet betydeligt ved realisering af planerne, set i forhold til eksisterende langt større transportbehov.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling

Natur

Den nye bebyggelse placeres i sammenhæng med eksisterende erhvervsområde, til dels på arealer, der tidligere har været anvendt til landbrugsformål.
Inddragelse af arealet til erhvervsformål berører ikke væsentlige dyre- eller plantelivsinteresser.

Sundhed og trivsel

Med lokalplanen fastsættes bestemmelser om, at eksisterende vejledende grænseværdier for støj skal overholdes. Der er udarbejdet støjrapport, der sandsynliggør, at virksomheden vil kunne indplaceres uden overskridelse af grænseværdier.

I det omkringliggende område forefindes eksisterende frilufts- og rekreative interesser i form af skydebaneanlæg, boldbaner og offentligt tilgængeligt skovareal. Med nærværende planforslag inddrages et delareal, der anvendes til landbrugsformål, men er udlagt med kommuneplanramme til offentlige formål. Det vurderes, at planforslagene ikke er til hinder for, at de eksisterende friluftsaktiviteter og rekreative interesser i nærområdet fortsat kan udøves.