Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanområdet er privatejet. Realisering af nærværende planforslag sker således på privat foranledning af grundejer/ udvikler. Gennemførelse af byggemodning, byggetilladelser m.v., forudsætter indhentning af tilladelse fra de respektive myndigheder og forsyningsselskaber.
Inden realisering af bebyggelse inden for byggefelt 2 på kortbilag 5, skal indhentes tilladelse fra Fors A/S og aftales valg af løsning i forhold til eksisterende regn- og spildevandsledning på matr.nr. 15b. Omkostninger til evt. omlægning af eksisterende ledninger påhviler udvikler.