Miljø

Støj

Udvidelse af det eksisterende erhvervsområde og mulighed for indplacering af lidt tungere erhvervstyper end i det eksisterende erhvervsområde indebærer risiko for øgede støjgener. Der er på baggrund heraf udarbejdet en støjrapport, der kortlægger støjafgivelse fra fremadrettede aktiviteter, samt angiver, hvilke tiltag der skal gøres, for at sikre, at Miljøstyrelsens støjgrænser for omgivelserne kan overholdes. Rapporten konkluderer, at gældende grænseværdier kan overholdes, selv ved en fuld udbygning af området, med undtagelse af en mindre overskridelse mod sydøst skel. Denne mindre overskridelse er relateret til transport, og vil kunne afværges ved en afskærmning med støjhegn i op til 2 m højde mod de pågældende ejendomme. Lokalplanen muliggør på denne baggrund opførelse af et støjhegn, men da overskridelsen er så forholdsvis beskeden, at den måske reelt kun vil forekomme teoretisk, stilles ikke med lokalplanen krav om opførelse heraf, medmindre de faktiske forhold kræver dette, for overholdelse af støjgrænserne.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Der er ikke registreret jordforurening på vidensniveau V1 eller V2 inden for lokalplanområdet. To ejendomme inden for det eksisterende lokalplanområde BE103.1, er udpegede som forurenede

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Inden for området er registreret to ikke fredede fortidsmindefund. Siden 2001 har der været gennemført arkæologiske udgravninger med omfattende fund fra specielt de første århundreder efter Kristi fødsel (Romersk jernalder). Der kan forekomme yderligere fund inden for lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med kommende byggeri. Jf. Museumslovens § 25 kan bygherren, eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, forud for igangsætning af arbejdet anmode Museum Vestsjælland om en udtalelse. Museet anbefaler, at en sådan udtalelse indhentes. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejde konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. Museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 448 af 10. maj 2017). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lovens § 8, stk. 2, nr. 2 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

- De væsentligste miljøparametre, der vurderes at kunne give anledning til påvirkninger af det bestående miljø, er støjpåvirkninger ved ny erhvervsaktivitet og afledt transport herfra. Disse påvirkninger er belyst ved udarbejdet støjrapport, og konklusionerne i rapporten er indarbejdet i planforslagene, hvorefter det vurderes sikret, at planforslagene ikke indebærer væsentlig miljøpåvirkning.

- Med planerne fastsættes bestemmelse om, at vejledende grænseværdier for støj skal overholdes.

- Endvidere er de afledte trafikale påvirkninger vurderet, og afværgetiltag i forhold til påvirkninger indarbejdet i planforslagene. Det vurderes således ikke, at der er behov for udarbejdelse af en miljørapport.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.