Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Efter planlovens § 16, stk. 2, skal redegørelsen angive om gennemførelse af lokalplanen er afhængig af tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder end byrådet.

Ophævelse af landbrugspligt
Dele af arealet er udlagt til landbrugsformål og det forudsættes, at landbrugspligten ophæves, for at den i lokalplanen beskrevne anvendelse kan realiseres, efter landbrugslovens § 7.

Skovbyggelinje
En del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje. Realisering af erhvervsbyggeri inden for skovbyggelinjen forudsætter dispensation, eller at skovbyggelinjen ophæves indenfor nærværende lokalplanområde. Der er indhentet forhåndsudtalelse omkring en forventet imødekommelse af dispensation. Holbæk Kommune er myndighed på dispensationer mens Miljøstyrelsen er myndighed på reduktion af skovbyggelinje.