Baggrund

Forud for indeværende lokalplan er der i marts 2009 vedtaget en rammelokalplan, Lokalplan nr. 3.33, for erhvervsområdet på østsiden af Østerled. Lokalplanen blev udarbejdet som følge af udflytning af nogle af områdets hidtidige virksomheder, og dermed behov for planlægningsmæssige rammer for nye anvendelser.

Rammelokalplanens formål er at fastlægge anvendelsen til blandede bolig- og erhvervsformål, samt at fastlægge overordnede principper for en mulig omdannelse af området.

Lokalplan 3.40 er udarbejdet på baggrund af grundejers ønske om at realisere et boligbyggeprojekt for en del af området svarende til delområde C i rammelokalplan nr. 3.33.

Kortbilag med delområder fra rammelokalplan 3.33

Formål

Lokalplanens formål er at give mulighed for, at området kan omdannes fra erhvervsområde til boligområde. Dermed sikrer lokalplanen mulighed for, at der kan opføres et nyt attraktivt beliggende boligområde i nær tilknytning til bymidten og med umiddelbar adgang til de rekreative områder ved strandengen og Holbæk Fjord.

Lokalplanen giver mulighed for at der i området kan opføres boligbebyggelse i op til 3 etager. Lokalplanen skal sikre, at områdets nye bebyggelse tilpasses boligbebyggelserne i de tilstødende områder.

Erhvervsområdet ved Østerled set fra fjorden.