Borgerinddragelse

Forfase og idémøde
Der er gennemført en idéfase og afholdt et indledende idémøde for alle interesserede den 17. november 2011 på Holbæk Bibliotek. Til mødet var, foruden bygherrerådgiver og planlægger fra Holbæk Kommune, ca. 20 borgere fremmødt. På mødet drøftedes en række forhold omkring projektet og der var mulighed for at stille spørgsmål og komme med bidrag.

Skriftlige høringssvar
Der indkom to høringssvar som begge udtrykte en bekymring over de indbliksgener det kommende byggeri eventuelt ville tilføre deres ejendomme.

I lokalplanforslaget blev der taget højde for dette ved at fastlægge byggefelter for nyt byggeri. Omkring de to eksisterende boligejendomme Østerled 16 og 18 overholder byggefelterne en afstand på minimum 10 m til naboskel så indbliksgener minimeres. Desuden kan der maksimalt bygges i 2 etager i dette delområde.

Derudover er der mod naboejendommene mod syd udlagt et fælles friareal, som sikrer en grøn zone mellem det eksisterende boligbyggeri og nyt.

Offentlig høring af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg
Lokalplan 3.40 og tilhørende kommuneplantillæg 39 var fremlagt til offentlig høring fra den 14. september 2012 til den 9. november 2012.

Der blev afholdt et offentligt møde om planforslagene den 11. oktober 2012 i kantinen på Holbæk Rådhus. Til mødet var der, foruden bygherrerådgivere og to planlæggere fra Holbæk Kommune, ca. 15 borgere, primært naboer. På mødet diskuteredes nabohensyn mod vest (Østerled 16 + 18) og mod øst (Baggesens Have og Wessels Have). Naboerne udtrykte bekymring om skygge- og indbliksgener.

Der indkom i løbet af høringsperioden otte høringssvar, som primært omhandlede de samme problemstillinger som blev vendt til borgermødet.

På baggrund af borgermødet og de indkomne høringssvar er der foretaget en række mindre ændringer til lokalplanen, som skal sikre nabohensynet i højere grad.
Bl.a. kan der mod eksisterende naboer maksimalt bygges i to etager, mens det højeste byggeri (maksimalt tre etager) koncentreres i midten af lokalplanområdet. Således mindskes skygge- og indbliksgener for eksisterende byggeri i området samtidig med at det fastholdes, at der er tale om et byfortætningsområde.

Derudover skal der etableres randbeplantning omkring den nye boligbebyggelse mod naboer mod øst og vest for yderligere at mindske indbliksgener. Randbeplantningen skal etableres med træsorter, som ikke bliver højere end 6 m for at undgå skyggegener både internt i området og for naboer mod øst.

Illustration

Principsnit gennem mulig ny bebyggelse, Kirsebærstien og nærmeste naboer mod øst (klik for stor)