Lokalplanens indhold

Fra erhverv til boligområde
Lokalplanen giver mulighed for at området ændres fra erhvervsformål til boligformål.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 218 boligenheder.

Der kan således etableres maks. 18 tæt-lav-boliger (delområde III). Denne bebyggelse skal udstykkes i selvstændige grunde med en størrelse på minimum 300 m2 og maksimum 400 m2.

Der kan desuden etableres etagebebyggelse i 2 etager (delområde II), som kan rumme maks. 56 boligenheder og etagebebyggelse i 3 etager (delområde I), som kan rumme maks. 144 boligenheder. Etagebebyggelserne skal disponeres inden for tre storparceller.

Sammenhæng til resten af byen og naturen
Det nye boligområde har en central placering i forhold til bymidten og de rekreative arealer ved strandengen, Holbæk Fjord og området ved Dragerup Skov. Der er gode stiforbindelser både ind til byen og ud i naturen. Disse forbindelser sikres understøttet og udbygget inden for lokalplanområdet og bidrager til et boligområde som er sammenhængende med naboområderne og resten af byen.

Boligbebyggelsens identitet
Tæt-lav boligbebyggelsen orienteres ud mod boligvejene med separate indkørsler herfra og privat parkering.

Etageboligbebyggelsen disponeres som tre boligklynger orienteret omkring hver deres fælles ankomstområde. Ankomstområderne indeholder parkering, grønne arealer, fælles ophold og legepladser.

Byggefelter sikrer, at hovedparten af boligerne har nord-syd-orientering, som dels muliggør en optimal orientering af boligernes opholdsrum og nære udearealer og dels åbner op for fjordudsigt fra bebyggelsens øvre etager og tagterrasser.

Boligområdets fælles friarealer
Lokalplanen sikrer, at der udlægges arealer til fælles friarealer svarende til ca. 15 % af lokalplanområdet. De fælles friarealer inden for lokalplanområdet består dels af grønninger mod eksisterende nabobebyggelser, et samlet større friareal mod syd samt tre mindre friarealer i hver af de tre boligklynger med etagebebyggelse.

Grønningerne skaber en buffer til henholdsvis naboområderne og det næste omdannelsesområde mod nord. Det større friareal mod syd kan tilgås fra grønningen eller det interne stisystem og giver plads til boldspil og andre aktiviteter mens de tre mindre friarealer vil rumme mere bolignære aktiviteter såsom legeplads og plads til ophold.

Lokalplanen sikrer, at regnvand afledes lokalt inden for området og søges anvendt til rekreative formål på de grønne områder, herunder småsøer, grøfte og plantebede.

Trafikbetjening
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Østerled. Østerled har status som trafikvej i kommuneplanen. Østerled har en trafikmængde på en hverdagsdøgntrafik på knap 1.500 biler (målt i 2008).

Østerled er befærdet med en buslinje.

Lokalplanområdet er mod øst og nord afgrænset, og således betjent, med stierne Kirsebærstien, som fører videre til Munkholmvej og ned mod fjorden, og Anders Larsens sti som fører ind mod byen fra Kirsebærstien. Lokalplanen sikrer, at interne stier knyttes til Østerled, Kirsebærstien og Anders Larsens sti.

Realiseringen af lokalplanen vil betyde, at områdets virksomheder fjernes og erstattes med boliger. Det forventes at denne forandring vil betyde at der kommer til at køre færre lastvogne i området og flere personvogne.

Området skal forsynes med parkeringspladser svarende til mindst 1,5 plads for hver etagebolig og mindst 2 pladser for hver tæt-lav bolig.

Princip for placering af ny bebyggelse (klik for stor)

Princip for den grønne struktur (klik for stor)

Illustration

Illustration af mulig ny boligbebyggelse på Østerled. Set fra syd.