Energi og forsyning

Energiforsyning

Området har naturgasforsyning fra DONG Energy.

Der er forbud mod etablering af el-varme, jf. ”Cirkulære nr. 5020 af 30. 11. 1988 om forbud efter varmeforsyningsloven mod etablering af elopvarmning i ny bebyggelse beliggende i kollektive forsyningsområder”.

Lokalplanen indeholder krav om at nybyggeri til boligformål skal opføres som lavenergibyggeri. Ved lavenergibyggeri forstås byggeri, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder energirammerne for lavenergibyggeri fastsat i det til enhver tid gældende Bygningsreglement.

Området elforsynes af SEAS-NVE.

www.dongenergy.dk

www.seas-nve.dk

Vandforsyning

Lokalplanområdet forsynes med vand fra Holbæk Vand A/S, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk.

Planlægning sker med henvisning til Vandforsyningsplanen for Holbæk Kommune.

Læs Vandforsyningsplanen for Holbæk Kommune her

Regn- og spildevand

Området er separatkloakeret og er tilsluttet det offentlige spildevandssystem. Ny bebyggelse og befæstelse skal ligeledes tilsluttes det offentlige spildevandssystem med separatkloakering.

Lokalplanen indeholder krav om en maksimalt tilladelig befæstelsesgrad på 0,5. Det sker med henvisning til Spildevandsplanen. En befæstelsesgrad på 0,5 betyder, at overfladevand/regnvand fra halvdelen af ejendommens areal må afledes til det offentlige kloaksystem.

Regnvand kan nedsives på egen grund, hvis jordbundsforholdene og grundvandsspejlet tillader det. Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer.

Spildevandsanlægget skal etableres på privat anledning, og det kræver Byrådets godkendelse. Det forventes, at det udførte kloakanlæg kan overtages af Holbæk Forsyning på visse vilkår. Tilslutning og overtagelse skal betragtes som et hele i forbindelse med tilladelsen til udførelsen. Inden kloakanlægget udføres, skal der være truffet en aftale mellem Byrådet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse med Holbæk Forsynings overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget, før det eventuelt kan overtages af Holbæk Forsyning. Det er Byrådet, der afgør, om det ønsker at overtage et privat fælles spildevandsanlæg.

Planlægning sker med henvisning til Spildevandsplanen for Holbæk Kommune.

Kort over eksisterende afløbsledninger (klik for stor)
Blå = Regnvand
Rød = Spildevand

Læs Spildevandsplanen for Holbæk Kommune her

Holbæk Kommunes myndighedsopgaver på spildevandsområdet, f.eks. spildevandstilladelser, nedsivningstilladelser og kloaktilslutninger, varetages af Teknik- og Miljøafdelingen.

 

Affald og genbrug

Affald skal bortskaffes i henhold til kommunens ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsrgulativer for Holbæk Kommune”.

Administration af regulativerne for affald varetages af Holbæk Forsyning.