Lokalplanens gennemførelse

For at sikre sammenhæng i lokalplanområdet og af hensyn til naboområder skal der i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse foreligge en bebyggelsesplan der redegør for:

  • Placering af al bebyggelse med udendørs opholdsareal.
  • Placering af mindre bygninger så som garager, carporte, redskabskure og affaldsstationer.
  • Bygningsprofiler, facader og materialer
  • Terrænregulering, indretning/beplantning af friarealer og lokal håndtering af regnvand.
  • Områdets interne vej-, parkerings- og stiforhold, herunder tilslutninger til de tilgrænsende veje, stier og naboområder.

Lokalplanområdet er privatejet og en realisering af lokalplanen vil således ske efter bygherres projektering og igangsætning.