Miljø

Støj

Lokalplanområdet ligger i udbygget byområde, hvor arealanvendelsen alt overvejende er boligformål. Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Østerled, som er en trafikvej med ca. 1.500 biler i hverdagsdøgntrafik.

Omdannelsen af området kan resultere i eksisterende erhverv og nye boliger inden for det samme område. Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" med tillæg af juli 2007, hvoraf det fremgår, at der kan planlægges nye støjisolerede boliger, når lokalplanen sikrer, at de tilknyttede udendørs opholdsarealer har et støjniveau, der er lavere end grænseværdierne 55/45/40 dB i henholdsvis dag-/aften-/nat- samt søn- og helligdagsperioden. Desuden skal facaderne udformes således, at støjniveauet i sove- og opholdsrum indendørs med åbne vinduer ikke overstiger grænseværdierne 43/33/28 dB i samme perioder.

Med den ændrede anvendelse for lokalplanområdet og tilsvarende for naboområderne nord for, forventes det, at støjniveauet i området bliver mindre.

Støjbelastningen i området forventes ikke at overstige Miljøstyrelsens vejledende maksimale grænseværdier for støj i boligområder på henholdsvis 55 dB(A) på de primære udendørs opholdsarealer og 30 dB(A) for bebyggelsens beboelsesrum.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Lokalplanområder er i dag alt overvejende anvendt til erhvervsformål og har været det gennem en længere årrække. Den jordforurening, der må forventes at være på området vil kunne medføre væsentlige miljømæssige problemer.

Det er et krav i lokalplanen, at de eventuelle miljømæssige forhold håndteres således at alt hvad der kan indebære en sundhedsfare for kommende brugere afhjælpes, forud for ændret anvendelse af arealerne.

Det anbefales, at der gennemføres forureningsundersøgelser inden anlægsarbejde startes. Hvis der i forbindelse med grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet standses, forureningen undersøges og fundet anmeldes til Region Sjælland, jf. jordforureningslovens § 71.

Der er ikke drikkevandsinteresser i området.

Region Sjælland har kun konkrete kortlægninger på vidensniveau 1 eller 2 i henhold til lov om forurenet jord vedr. en enkelt ejendom, og ingen oplysninger omfattet af indledende kortlægning/industrikortlægning.

Lokalplanområdet er registreret som områdeklassificering og der er registreret 5 forureninger som V1 jordforureninger med følgende registreringsnumre:

- 316 – 00040
- 315 – 00395
- 316 – 00031
- 316 – 00037
- 315 – 00390

Kortlagt jordforurening (klik for stor)

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Holbæk Museum om en udtalelse.

Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Holbæk Museum, jf. museumslovens § 27.