Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Jordforurening

Lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau V1.

Da arealer i lokalplanområdet er kortlagt som muligt forurenet er lokalplanens realisering afhængig af, at der søges og opnås tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Flytning af jord fra et kortlagt forurenet areal skal forinden anmeldes til Holbæk Kommune. Ønsker man at genbruge opgravet forurenet jord, skal der søges tilladelse hos Holbæk Kommune, som er myndighed.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og fundet anmeldes til Region Sjælland, jf. jordforureningslovens § 71.